ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 3 Year: 2023
IndexingQuick Search
Endoscopic Tympanoplasty: Inlay Cartilage Versus Underlay Cartilage Graft [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2021; 1(1): 9-15 | DOI: 10.5222/NWMJ.2021.08208

Endoscopic Tympanoplasty: Inlay Cartilage Versus Underlay Cartilage Graft

Ahmet Doblan1, Ergun Sevil2
1Sanlıurfa Mehmet Akif Inan Training and Research Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Sanlıurfa
2Trabzon Kanuni Training and Research Hospital,Department of Otorhinolaryngology, Trabzon

INTRODUCTION: Several graft placement methods have been described in tympanoplasty. The aim of this study is to assess the surgical effects of the endoscopic tympanoplasty utilizing inlay cartilage or underlay cartilage graft.

METHODS: We reviewed medical records of 123 patients who experienced endoscopic tympanoplasty for chronic otitis media with a minimum twelve-month follow-up period. Perforations were divided into central, posterior, and anterior ones based on the place of the perforation to malleus handle. Graft success rate, air conduction pure tone audiometry (PTA) before surgery and after surgery, hearing gain and air bone gap (ABG) reduction were calculated following surgery.

RESULTS: No significant difference was found between the groups in terms of the distribution of the follow-up period, age, perforation location, and gender (p>0.05). The average air conductions (AC) before surgery and after surgery for the inlay group were 36.3 ± 13.7 dB and 25.4 ± 12.3 dB 6 months after surgery and 22.5 ± 10.5 dB 12 months after surgery. They were 35.6 ± 13.3 dB and 24.8 ± 12.4 dB 6 months after surgery and 22.7 ± 9.7 12 months after surgery for the underlay group. A significant difference was found between the two groups in terms of ABG (P=0.037). There was no significant difference in the mean ABG in each group (small perforation P =0.473, medium perforation P=0.876 and large perforation P=0.341).

DISCUSSION AND CONCLUSION: The inlay method can be used with high graft success rate, low risk of complications among the appropriate patients, and shorter operation time as a reliable surgical option for treatment.

Keywords: Endoscopic tympanoplasty, middle ear, inlay cartilage, underlay cartilage, chronic otitis media.

Endoskopik Timpanoplasti: İnlay Kıkırdağa Karşı Underlay Kıkırdak Greft

Ahmet Doblan1, Ergun Sevil2
1Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Şanlıurfa
2Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Trabzon

GİRİŞ ve AMAÇ: Timpanoplastide çeşitli greft yerleştirme yöntemleri tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı underlay kartilaj greft ve inlay kartilaj greft kullanılarak yapılan endoskopik timpanoplastinin cerrahi etkinliğini değerlendirmektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Kronik otitis media nedeniyle endoskopik timpanoplasti uygulanan 123 hastanın tıbbi kayıtlarını minimum on iki aylık takip süresi ile incelendi. Perforasyonun malleus koluna göre olan konumuna göre santral, posterior ve anterior olmak üzere perforasyonlar üçe ayrıldı. Greft başarı oranı, ameliyat öncesi ve sonrası saf ses odyometrisi (SSO), hava kemik boşluğu (HKB), hava kemik boşluğunda azalma ve işitme kazancı hesaplandı. 
BULGULAR: Takip süresi, yaş, perforasyon yeri ve cinsiyet dağılımı açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (p> 0.05). İnlay grupta, ameliyat öncesi ortalama hava iletimi 36.3 ± 13.7 dB, ameliyatın altıncı ayında 25.4 ± 12.3 dB, ameliyattan 12 ay sonra ise 22.5 ± 10.5 dB olarak bulundu. Underlay grupta ise ameliyat öncesi 35.6 ± 13.3 dB, ameliyattan altı ay sonra 24.8 ± 12.4 dB ve ameliyatın 12. ayında 22.7 ± 9.7 dB olarak bulundu. İki grup arasında HKB açısından anlamlı fark bulundu (P = 0.037). Ortalama HKB değerinde perforasyon boyutları bakımından anlamlı farklılık yoktu (küçük perforasyon P =0.473, orta perforasyon P=0.876, geniş perforasyon P=0.341).

TARTIŞMA ve SONUÇ: İnlay yöntemi yüksek greft başarı oranı, düşük komplikasyon riski ve kısa operasyon zamanı ile uygun hastalarda güvenilir bir cerrahi seçenek olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Endoskopik timpanoplasti, orta kulak, inlay kıkırdak, kronik otitis media

Ahmet Doblan, Ergun Sevil. Endoscopic Tympanoplasty: Inlay Cartilage Versus Underlay Cartilage Graft. Northwest Med J. 2021; 1(1): 9-15

Corresponding Author: Ergun Sevil, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale