ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 2 Year: 2023
IndexingQuick Search
Comparison of cerebral effects of thiopental and propofol infusion in traumatic brain injured rats [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2022; 2(2): 65-74 | DOI: 10.54307/NWMJ.2022.14622

Comparison of cerebral effects of thiopental and propofol infusion in traumatic brain injured rats

Yıldıray Kılıccıoğlu1, İsa Yıldız1, Hamit Yoldaş1, İbrahim Karagöz1, Buket Kin Tekce2, Ayhan Çetinkaya3, Murat Bilgi1, Abdullah Demirhan1, Aysel Kükner4
1Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Bolu, Turkey
2Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Bolu, Turkey
3Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Bolu, Turkey
4Near East University, Faculty of Medicine, Department of Histology, Cyprus

INTRODUCTION: Head trauma is a lethal, disabling, and pathological condition requiring long-term treatment and care. Thiopental and propofol infusions are frequently used for sedation in the intensive care unit (ICU). However, we do not have clear data on whether they are neuroprotective or neurotoxic. We aimed to compare the early cerebral effects of propofol and thiopental, which are used for sedation in acute head trauma.
METHODS: A total of 30 rats were included in this experimental study, and the animals were randomly divided into three groups; 5 ml/kg/h 0.9% dose NaCl infusion was given in the control group, 30 mg/kg/h dose propofol infusion was given in the propofol group, and 140 mcg/kg/h dose of thiopental infusion was given in the thiopental group. Blood samples were taken 4 hours after infusion. A craniotomy was performed, the brain was removed, and it was placed in 10% neutral formalin for histological examination. The materials were examined biochemically and histologically and then compared between the groups.
RESULTS: The S100B value between the groups was significantly lower in the thiopental group than in the control group (p=0.018). Tau protein levels were significantly lower in the propofol group than in the control group (p=0.07). In histological examinations, the number of apoptotic cells in the propofol and thiopental groups were significantly lower than in the control group (p=0.02). There was no significant difference between the propofol and thiopental groups in apoptotic cell numbers (p=0.3).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study demonstrated that thiopental and propofol infusions following a head trauma reduced apoptotic cell death and caused a decrease in trauma markers.

Keywords: Head trauma, thiopental, propofol

Travmatik beyin hasarlı ratlarda tiyopental ve propofol infüzyonunun serebral etkilerinin karşılaştırılması

Yıldıray Kılıccıoğlu1, İsa Yıldız1, Hamit Yoldaş1, İbrahim Karagöz1, Buket Kin Tekce2, Ayhan Çetinkaya3, Murat Bilgi1, Abdullah Demirhan1, Aysel Kükner4
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
3Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
4Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı, Kıbrıs

GİRİŞ ve AMAÇ: Kafa travması, uzun süreli tedavi ve bakım gerektiren ölümcül, sakat bırakan, patolojik bir durumdur. Yoğun bakımda sedasyon için sıklıkla tiyopental ve propofol infüzyonları kullanılmaktadır. Ancak nöroprotektif mi yoksa nörotoksik mi oldukları konusunda net bir veriye sahip değiliz. Akut kafa travmasında sedasyon amaçlı kullanılan propofol ve tiyopentalin erken serebral etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu deneysel çalışmaya toplam 30 sıçan dahil edildi ve hayvanlar rastgele 3 gruba ayrıldı; Kontrol grubuna 5 ml/kg/saat %0.9 NaCl infüzyonu, propofol grubuna 30 mg/kg/saat doz propofol infüzyonu, tiyopental grubuna 140 mcg/kg/saat doz tiyopental infüzyonu verildi. İnfüzyondan 4 saat sonra kan örnekleri alındı. Kraniyotomi yapıldı, beyin çıkarıldı ve histolojik inceleme için %10 nötral formalin içine yerleştirildi. Materyaller biyokimyasal ve histolojik olarak incelendi ve ardından gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Gruplar arası S100B değeri tiyopental grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (p=0.018). Propofol grubunda tau protein düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (p=0.07). Histolojik incelemelerde propofol ve tiyopental gruplarındaki apoptotik hücre sayıları kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (p=0.02). Apoptotik hücre sayıları açısından propofol ve tiyopental grupları arasında anlamlı fark yoktu (p=0,3).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız kafa travması sonrası tiyopental ve propofol infüzyonlarının apoptotik hücre ölümünü azalttığını ve travma belirteçlerinde azalmaya neden olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kafa travması, tiyopental, propofol

Yıldıray Kılıccıoğlu, İsa Yıldız, Hamit Yoldaş, İbrahim Karagöz, Buket Kin Tekce, Ayhan Çetinkaya, Murat Bilgi, Abdullah Demirhan, Aysel Kükner. Comparison of cerebral effects of thiopental and propofol infusion in traumatic brain injured rats. Northwest Med J. 2022; 2(2): 65-74

Corresponding Author: İsa Yıldız, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale