ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 2 Year: 2023
IndexingQuick Search
Investigation of sleep quality according to physical activity levels in individuals with lung cancer [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2022; 2(3): 168-176 | DOI: 10.54307/NWMJ.2022.20592

Investigation of sleep quality according to physical activity levels in individuals with lung cancer

Emine Özsarı1, Alp Özel2, Suat Konuk1, Eylem Tütün Yümin2
1Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Bolu, Turkey
2Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Health Sciences, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: Lung cancer is a type of cancer that is usually diagnosed late and has a low life expectancy due to its incidence, high mortality, and initial asymptomatic course. Sleep disorders and related fatigue are common complaints for cancer patients. This study aims to examine sleep quality according to physical activity levels in individuals with lung cancer.
METHODS: This study was carried out between December 2021 and March 2022. Individuals diagnosed with lung cancer in Bolu Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine Chest Diseases Outpatient Clinic were retrospectively analyzed. 100 individuals were included in the study. Individuals diagnosed with lung cancer in the chest diseases department of a tertiary care center were retrospectively analyzed. Physical activity level with the International Physical Activity Questionnaire; sleep quality with the Pittsburg Sleep Quality Index; dyspnea with Modified Medical Research Council Scale; performance status with Eastern Cooperative Oncology Group; functional disability with Karnofsky Performance Status; Pain was evaluated with a numerical rating scale.
RESULTS: 52.0% of the individuals included in the study were sedentary. There was no difference between the two groups in terms of mean age (p=0.123), body mass index (p=0.157), disease duration (p=0.342), and length of hospital stay (p=0.273). There was a difference between the two groups in terms of Eastern Cooperative Oncology Group (p=0.001), Karnofsky Performance Status (p=0.001), and total score of Pittsburg Sleep Quality Index (p=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, it was found that the total sleep quality score of the physically active group was better than the sedentary group. Physical activity is a modifiable lifestyle behavior with positive physiological and psychological health consequences and a potential non-pharmacological intervention for poor sleep quality.

Keywords: Sleep quality, physical activity, activities of daily living, performance status, functional status

Akciğer kanserli bireylerde fiziksel aktivite düzeylerine göre uyku kalitesinin incelenmesi

Emine Özsarı1, Alp Özel2, Suat Konuk1, Eylem Tütün Yümin2
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bolu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Akciğer kanseri, insidansı, yüksek mortalitesi ve başlangıçtaki asemptomatik seyri nedeniyle genellikle geç teşhis edilen ve yaşam beklentisi düşük olan bir kanser türüdür. Uyku bozuklukları ve buna bağlı yorgunluk kanser hastalarının ortak şikayetleridir. Bu çalışmanın amacı akciğer kanserli bireylerde fiziksel aktivite düzeylerine göre uyku kalitesinin incelemesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Aralık 2021-Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bir üçüncü basamak sağlık kuruluşunun göğüs hastalıkları polikliniğinde akciğer kanseri tanısı alan bireyler retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya 100 kişi dahil edildi. Bireyler fiziksel aktivite düzeylerine göre iki gruba ayrıldı. Fiziksel aktivite düzeyi Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi ile; uyku kalitesi Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi ile; dispne modifiye Medical Research Council Ölçeği ile; performans durumu Eastern Cooperative Oncology Group ile; fonksiyonel yetersizlik Karnofsky Performans Durumu ile; ağrı, sayısal derecelendirme ölçeği ile değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan bireylerin %52.0’ı sedanterdi. Yaş ortalaması (p=0.123), vücut kitle indeksi (p=0.157), hastalık süresi (p=0.342) ve hastanede kalış süresi (p=0,273) açısından iki grup arasında fark yoktu. Eastern Cooperative Oncology Group (p=0,001), Karnofsky Performans Durumu (p=0,001) ve toplam Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi puanı (p=0,001) açısından iki grup arasında fark vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda fiziksel olarak aktif olan grubun toplam uyku kalitesi puanının sedanter gruba göre daha iyi olduğu bulunmuştur. Fiziksel aktivite, olumlu fizyolojik ve psikolojik sağlık sonuçları olan ve kötü uyku kalitesi için potansiyel bir farmakolojik olmayan müdahale ile değiştirilebilir bir yaşam tarzı davranışıdır.

Anahtar Kelimeler: Uyku kalitesi, fiziksel aktivite, günlük yaşam aktiviteleri, performans durumu, fonksiyonel durum

Emine Özsarı, Alp Özel, Suat Konuk, Eylem Tütün Yümin. Investigation of sleep quality according to physical activity levels in individuals with lung cancer. Northwest Med J. 2022; 2(3): 168-176

Corresponding Author: Alp Özel, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale