ISSN: 2757-7724
Volume: 1 Issue: 3 Year: 2021
Indexing

Quick Search
Investigating Novel Electrocardiographic Ventricular Repolarization Markers in Scleroderma Patients [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2021; 1(3): 90-95 | DOI: 10.5222/NWMJ.2021.22932

Investigating Novel Electrocardiographic Ventricular Repolarization Markers in Scleroderma Patients

Aslı Kurtar Mansıroğlu1, Emrah Erdal1, Mehmet Inanir1, Murat Taşçı2
1Department Of Cardiology, Abant Izzet Baysal University Faculty of Medicine, Bolu, Turkey
2Department Of Rheumatology, Abant Izzet Baysal University Faculty of Medicine, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: Ventricular repolarization involves the J-wave, ST-segment, T-wave, and U-wave on the surface electrocardiography (ECG). QT dispersion, Tp-e interval, Tp-e/QT, Tp-e/QTc, Tp-e/JT, and Tp-e/JTc ratios are some indices that predict ventricular tachyarrythmias. Although studies, evaluating repolarization abnormalities in scleroderma have frequently focused on Tp-e interval, QT, and Tp-e/QT, in our study, we aimed to investigate the risk of ventricular arrhythmia by using Tp-e/JT and Tp-e/JTc ratios, which are relatively new parameters.
METHODS: The study comprised 42 patients with scleroderma (mean age: 50.8 ± 7.3 years; 38 women and 4 men) and 40 healthy controls (mean age: 47.9 ± 5.5 years; 37 women and 3 men). We leveraged a standard 12-lead ECG recording to measure Tp-e interval, Tp-e/JT, Tp-e/JTc, Tpe/QTc, and Tp-e/QT parameters for each patient.
RESULTS: Compared to the scleroderma patients electrocardiographic repolarization parameters including Tp-e (90.8 ± 10.9 vs 77.0 ± 10.2, p<0,001); QTc (423.7 ± 17.7 vs. 399.9 ± 25.9, p<0.001), Tp-e/QT (0.24 ± 0.02 vs. 0.21 ± 0.03, p<0.001); Tp-e/QTc (0.21 ± 0.02 vs. 0.19 ± 0.02, p<0.001); Tp-e/JT (0.31 ± 0.05 vs. 0.27 ± 0.05, p<0.001); Tp-e/JTc (0.27 ± 0.04 vs. 0.24 ± 0.03, p<0.001) were significantly lower in the control group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results suggest that ventricular arrhythmia predictors are significantly higher in patients with scleroderma compared to healthy individuals.

Keywords: Scleroderma, Tp-e/JT ratio, Tp-e/JTc ratio, Tp-e/QTc ratio, Tp-e/QT ratio

Skleroderma Hastalarında Elektrokardiyografik Yeni Ventriküler Repolarizasyon Belirteçlerinin Araştırılması

Aslı Kurtar Mansıroğlu1, Emrah Erdal1, Mehmet Inanir1, Murat Taşçı2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Bolu

GİRİŞ ve AMAÇ: Yüzey elektrokardiyografisinde (EKG), ventriküler repolarizasyon J dalgası, ST segmenti, T dalgası ve U dalgasını içerir. QT dispersiyonu, Tp-e aralığı, Tp-e/QT oranı, Tp-e/QTc oranı, Tp-e/JT, Tp-e/JTc oranları ventriküler taşiaritmileri öngören bazı göstergelerdir. Sklerodermada repolarizasyon anormalliklerini değerlendiren çalışmalar sıklıkla QT, Tp-e aralığı ve Tp-e/QT’ye odaklansa da, biz çalışmamızda nispeten yeni parametreler olan Tp-e/JT, Tp-e/JTc oranlarını kullanarak ventriküler aritmi riskini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 42 sklerodermalı hasta (ortalama yaş; 50,8 ± 7,3, kadın 38 ve 4 erkek) ve 40 sağlıklı kontrolden (ortalama yaş; 47,9 ± 5,5, kadın 37 ve 3 erkek) oluştu. Her hasta için Tp-e aralığı ve Tp-e/JT, Tp-e/JTc, Tpe/QTc, Tp-e/QT oranları ölçmek için standart 12 derivasyonlu EKG kullandık.
BULGULAR: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, elektrokardiyografik repolarizasyon parametreleri olan Tp-e (90,8 ± 10,9’a karşılık 77,0 ± 10,2, p <0,001); QTc (423,7 ± 17,7’ye karşı 399,9 ± 25,9, p <0,001), Tp-e/QT (0,24 ± 0,02’ye karşılık 0,21 ± 0,03, p <0,001); Tp-e/QTc (0.21 ± 0.02’ye karşı 0,19 ± 0,02, p <0,001); Tp-e/JT (0,31 ± 0,05’e karşı 0,27 ± 0,05, p <0,001); Tp-e/JTc (0,27 ± 0,04’e karşı 0,24 ± 0,03, p <0,001) skleroderma hastalarında anlamlı olarak daha yüksek saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlar, sağlıklı bireylere kıyasla sklerodermalı hastalarda ventriküler aritmi öngörücülerinin anlamlı olarak daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Skleroderma, Tp-e/JT oranı, Tp-e/JTc oranı, Tp-e/QTc oranı, Tp-e/QT oranı

Aslı Kurtar Mansıroğlu, Emrah Erdal, Mehmet Inanir, Murat Taşçı. Investigating Novel Electrocardiographic Ventricular Repolarization Markers in Scleroderma Patients. Northwest Med J. 2021; 1(3): 90-95

Corresponding Author: Aslı Kurtar Mansıroğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale