ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 3 Year: 2023
IndexingQuick Search
Decrease of serum hCG on day 4 of single-dose methotrexate regimen is valuable to predict treatment failure in patients with intact tubal ectopic pregnancy [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2021; 1(2): 53-62 | DOI: 10.5222/NWMJ.2021.26349

Decrease of serum hCG on day 4 of single-dose methotrexate regimen is valuable to predict treatment failure in patients with intact tubal ectopic pregnancy

Fırat Ekmez1, Murat Ekmez2
1Private Clinic, Yesiltepe St., Silopi, Sirnak
2Department of Obstetrics and Gynecology, Haseki Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Fatih, Istanbul

INTRODUCTION: We aimed to determine the predictivity of decrease in serum hCG value on day 4 of single-dose methotrexate (MTX) regimen for the need for surgery in patients with intact tubal ectopic pregnancy (TEP).
METHODS: We evaluated 41 patients diagnosed with intact TEP and treated with single-dose intramuscular injection of MTX treatment according to body surface area (50 mg/m2). Serum hCG values on days 0, 4, and 7 were retrieved to determine patterns of hCG change. Clinical data of patients with treatment success or failure were analyzed.
RESULTS: Of 41 patients, 31 was successfully treated with MTX administration, and in the rest (n=10), surgery was required because of intraabdominal hemorrhage. On days 0, 4, and 7, the median serum hCG values in patients with treatment failure were significantly higher compared to treatment success (p<0.05). In the patients with treatment failure, the median hCG values on day 7 was significantly lower than that on day 4 (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: During the follow-up of patients with intact TEP who administered single-dose MTX regimen, decrease of serum HCG value on day 4, in addition to low HCG value and endometrial thickness on day 0, is valuable to predict treatment failure.

Keywords: tubal ectopic pregnancy, ectopic pregnancy, hCG, methotrexate, treatment failure, tubal surgery

Tek doz metotreksat rejiminin 4. gününde serum hCG'sinin azalması, intakt tubal ektopik gebeliği olan hastalarda tedavi başarısızlığını öngörmede değerlidir.

Fırat Ekmez1, Murat Ekmez2
1Özel Klinik, Yeşiltepe caddesi, Silopi, Şırnak
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Fatih, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu retrospektif çalışmada, intakt tubal ektopik gebelikte (TEG) tek doz metotreksat (MTX) tedavisinin 4. günündeki serum hCG değerinin tedavi başarısızlığındaki öngörülebilirliğini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada, intakt TEG tanısı alan ve vücut yüzey alanına (50 mg/m2) göre tek doz intramüsküler MTX tedavisi ile tedavi edilen 41 hasta değerlendirildi. hCG değişim modellerini belirlemek için 0, 4 ve 7. günlerdeki serum hCG değerleri alındı. Hastaların tıbbi kayıtlarından tubal ektopik gebelik ile ilgili klinik ve laboratuvar verileri toplandı. Tedavi başarısı veya başarısızlığı olan hastaların klinik verileri analiz edildi.
BULGULAR: 41 hastanın 31'i MTX uygulaması ile başarılı bir şekilde tedavi edildi ve geri kalanında (n=10) batın içi kanama nedeniyle operasyon gerekti. Tedavisi başarılı olan hastalarda gebelik dışı serum hCG değerlerine ulaşma süresi 22 (15-26) gündü. Tedavisi başarısız olan hastaların endometrial kalınlıkları tedavisi başarılı olan hastalara kıyasla anlamlı olarak daha yüksekti. 0, 4 ve 7. günlerde, tedavisi başarısız olan hastalarda median serum hCG değerleri tedavisi başarılı olan hastalara göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Tedavisi başarılı olan hastalarda, 7. gündeki median serum hCG değerleri 4. ve 0. günlere göre anlamlı derecede düşüktü (p<0.05). Tedavisi başarısız olan hastalarda 7. gündeki median hCG değerleri 4. güne göre anlamlı derecede düşüktü (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tek doz MTX rejimi uygulanan intakt TEG hastaların takibinde 4. günde serum HCG değeri düşüşü, 0. günde düşük serum hCG değeri ve endometrial kalınlığa ek olarak tedavi başarısızlığını öngörmede değerlidir

Anahtar Kelimeler: tubal ektopik gebelik, ektopik gebelik, hCG, metotreksat, tedavi başarısızlığı, tubal cerrahi

Fırat Ekmez, Murat Ekmez. Decrease of serum hCG on day 4 of single-dose methotrexate regimen is valuable to predict treatment failure in patients with intact tubal ectopic pregnancy. Northwest Med J. 2021; 1(2): 53-62

Corresponding Author: Fırat Ekmez, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale