ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 2 Year: 2023
IndexingQuick Search
Ultrasonographic findings in young men with breast masses: Changes in adolescence and young adulthood [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2023; 3(2): 88-95 | DOI: 10.54307/NWMJ.2023.30085

Ultrasonographic findings in young men with breast masses: Changes in adolescence and young adulthood

Leman Günbey Karabekmez1, Burak Yağdıran2, Meltem Çetin3, Furkan Erol Karabekmez4
1Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Ankara, Türkiye
2Başkent University Hospital, Department of Radiology, Ankara, Türkiye
3Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Isparta, Türkiye
4Ankara Medipol Univeristy, Faculty of Medicine, Department of Plastic Surgery, Ankara, Türkiye

INTRODUCTION: Gynecomastia is defined as an increase in the stromal and ductal components of the male breast due to an imbalance between the effects of free estrogen and testosterone which affects adolescents commonly. The aim of this study is to determine the causes of breast masses in young males and adolescents and to test the hypothesis that gynecomastia will be smaller and less frequent in adult males than adolescents due to the regulation of hormone levels after adolescence.
METHODS: Breast ultrasound imaging studies between January 2014 and October 2019 were reviewed and a total of 345 male patients between 9-20 and 21-35 years of age were included in the study. Lesions were classified as normal male breast appearance, unilateral gynecomastia, bilateral gynecomastia, increased subcutaneous-adipose tissue (pseudogynecomastia), lipoma, suspicious lesion, and other benign findings as infection. Sizes of fibroglandular tissue were reported and compared between age groups. Statistical analysis of lesion types and patient groups was performed by the Chi-square test. Patient age and gynecomastia status were analyzed by Student’s t-test. Patient age and size of gynecomastia were compared by the Spearman correlation test.
RESULTS: Two hundred and eight young males and 137 adolescents formed the study group. Sixty percent of the adults and 77.6% of the adolescents had gynecomastia. The second most common pathology was pseudogynecomastia in 17% of the young adults and, 12% of the adolescents. One suspicious lesion was found in the adult group and the pathology revealed gynecomastia. Gynecomastia was found to be more common in the adolescent group (P<0.01). the sizes of the glandular tissues were not significantly different between adolescents and young adults and according to age.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Gynecomastia is more common in adolescents, mostly bilateral, than in young adults. However, the size of the glandular tissue does not differ between age groups. We cannot conclude that gynecomastia in adults is prone to be smaller than in adolescents due to the regulation of hormones after adolescence.

Keywords: Adolescence, breast ultrasound, gynecomastia, male breast

Meme kitlesi olan genç erkeklerde ultrasonografi bulguları: Adolesans ve sonrasında görülen değişiklikler

Leman Günbey Karabekmez1, Burak Yağdıran2, Meltem Çetin3, Furkan Erol Karabekmez4
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
3Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
4Ankara Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Jinekomasti, serbest östrojen ve testosteron etkileri arasındaki dengesizlikten kaynaklanan erkek meme dokusundaki stromal ve duktal bileşenlerinde artış olarak tanımlanır. Ergenlik, vücutta farklı endokrinolojik değişikliklerin olduğu bir dönemidir.
Bu çalışmanın amacı, genç erkekler ve ergenlerde meme kitlelerinin nedenlerini araştırmak ve erken gençlik döneminde jinekomastinin ergenlere daha küçük ve daha az sıklıkta olacağı hipotezini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014-Ekim 2019 arasındaki meme ultrason görüntülemeleri gözden geçirildi ve 9-20 yaşları arasında ve 21-35 yaşları arasında toplam 345 erkek hasta kaydedildi. Tüm lezyonlar normal erkek meme görünümü, tek taraflı jinekomasti, bilateral jinekomasti, ciltaltı yağ dokusu artışı (psödo jinekomasti), lipomlar, şüpheli lezyon, enfeksiyon ve diğer benign bulgular olarak sınıflandırıldı. Jinekomastinin fibroglandüler dokusunun boyutları rapor edildi ve yaş grupları arasında karşılaştırıldı. Lezyon tipleri ve hasta gruplarının istatistiksel analizi ki-kare testi ile yapıldı. Hastanın yaşı ve jinekomasti durumu Student-t testi ile analiz edildi. Hasta yaşı ve jinekomasti boyutları Spearman korrelasyon testi ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışma grubunu 208 genç erkek ve 137 ergen oluşturdu. Genç erişkinlerin %60’ ında, adolesanların %77,6’sında jinekomasti vardı. En sık ikinci patoloji, yağ dokusu artışı ile birlikte psödo-jinekomastiydi ve yetişkinlerde %17, ergenlerde %12% oranında görüldü. Erişkin grupta bir lezyon şüpheli bulundu ancak histopatolojik tanısı jinekomasti idi. Chi-kare testi ile değerlendirildiğinde jinekomasti ergen grupta istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha sık bulundu(P<0,01). Glandüler dokunun ultrasonografide ölçülen derinlik ve transvers boyutları, ergenler ve erişkinler arasında ve yaşlara göre anlamlı ölçüde farklı değildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Jinekomasti sıklığı ergenlikten sonra azalmaktadır ancak jinekomastisi olan yetişkinlerde meme glanduler doku boyutlarının, ergenlik sonrası hormonların düzenlenmesine bağlı olarak fark göstermediği görülmektedir. Adölesans döneminde görülen jinekomastinin regrese olmaması halinde yetişkinliğe geçildiğinde de küçülmediği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, erkek memesi, jinekomasti, meme ultrasonu

Leman Günbey Karabekmez, Burak Yağdıran, Meltem Çetin, Furkan Erol Karabekmez. Ultrasonographic findings in young men with breast masses: Changes in adolescence and young adulthood. Northwest Med J. 2023; 3(2): 88-95

Corresponding Author: Leman Günbey Karabekmez, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale