ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 1 Year: 2023
IndexingQuick Search
Effect of Low Triiodothyronine (T3) Hormone Levels on Atrial Fibrillation Development After Coronary Artery Bypass Surgery [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2021; 1(1): 1-8 | DOI: 10.5222/NWMJ.2021.32042

Effect of Low Triiodothyronine (T3) Hormone Levels on Atrial Fibrillation Development After Coronary Artery Bypass Surgery

İris İrem Kan1, Ahmet Yuksel2, Orhan Güvenç1, Atıf Yolgosteren1, Serdar Ener3, Murat Biçer1, Işık Şenkaya Sığnak1, Mustafa Tok1
1Department of Cardiovascular Surgery, Uludag University, Bursa, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Izzet Baysal University, Bolu, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Medicana Hospital, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: Atrial fibrillation (AF) after coronary artery bypass surgery (CABG) is the most common type of arrhythmia and it causes serious morbidity. Low levels of triiodothyronine (T3) hormone are thought to be a strong determinative factor on poor prognosis of cardiac patients. This study was planned to investigate the effect of low levels of T3 on the development of AF after off-pump coronary artery bypass surgery (OPCAB) and conventional CABG surgery.


METHODS: The study was prospectively planned on 60 patients undergoing CABG surgery. Thirty of them were randomly selected among the patients undergoing OPCAB, and the other 30 were randomly selected among the patients undergoing conventional CABG surgery. Thyroid function profiles of all patients were evaluated before the operation and on the first day of postoperative period.
RESULTS: The average age of the patients was 58.7± 8. After the operation, 3 patients from each group, 6 patients in total, developed AF. Postoperatively measured TT3 levels of the patients who developed AF after the operation (0.39±0.09) were found to be significantly lower than the preoperatively measured TT3 levels (0.97± 0.06) (p=0.042). Moreover, postoperatively measured fT3 levels of the patients who developed AF after operation (1.58± 0.30) were found to be significantly lower than the preoperatively measured fT3 levels (2.95±0.37) ( p=0.001). However, by univariate logistic regression analysis, it was seen that the variables that were thought to be risk factors for AF were not significantly effective. Also, when the effects of the variables were examined together by multivariate regression analysis, no significant result was found.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, it was seen that low levels of thyroid hormone in patients undergoing OPCAB and conventional CABG surgery had no effect on AF development.


Keywords: thyroid hormone, atrial fibrillation, off-pump coronary artery bypass, conventional coronary artery bypass.

Düşük Triiyodotironin (T3) Hormon Düzeylerinin Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrası Atriyal Fibrilasyon Gelişimine Etkisi

İris İrem Kan1, Ahmet Yuksel2, Orhan Güvenç1, Atıf Yolgosteren1, Serdar Ener3, Murat Biçer1, Işık Şenkaya Sığnak1, Mustafa Tok1
1Uludağ Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Bolu
3Medicana Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Koroner arter baypas cerrahisi (CABG) sonrası atriyal fibrilasyon (AF) en sık görülen aritmi türüdür ve ciddi morbiditeye neden olur. Düşük triiyodotironin (T3) hormonu seviyelerinin, kalp hastalarının kötü prognozu üzerinde güçlü bir belirleyici faktör olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma çalışan kalpte koroner arter baypas cerrahisi (OPCAB) ve konvansiyonel CABG sonrası düşük T3 seviyelerinin AF gelişimi üzerindeki etkisini araştırmak için planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif, randomize çalışmaya CABG uygulanan 60 hasta dahil edildi. Bu hastaların 30'u OPCAB yapılan, diğer 30 hasta ise konvansiyonel CABG yapılan hastalar arasından rastgele olarak seçildi. Tüm hastaların tiroid hormon seviyeleri operasyon öncesi ve postoperatif dönemin ilk gününde değerlendirildi. Referans değerler olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı sonuçları esas alınmıştır (Toplam T: 4,87-11,72 µg / dl; Serbest T4; 0,70-1,48 ng / dl; Toplam T3: 0,60-1,80 ng / ml; Serbest T3: 1.71-3.71 pg / ml; TSH: 0.35-4.94 mIU / ml). Tüm hastaların preoperatif ve intraoperatif değerlendirmeleri, postoperatif takipleri kliniğimizin protokolüne göre yapıldı ve veriler kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 58,7 ± 8 idi. Operasyon sonrası her gruptan 3'er hastada, toplamda 6 hastada AF gelişti. Postoperatif AF gelişen hastaların ameliyat sonrası ölçülen TT3 düzeyleri (0,39 ± 0,09) ameliyat öncesi ölçülen TT3 düzeylerinden (0,97 ± 0,06) anlamlı olarak düşük bulundu (p = 0,042). Ayrıca ameliyat sonrası AF gelişen hastaların ameliyat sonrası ölçülen sT3 düzeyleri (1.58 ± 0.30) ameliyat öncesi ölçülen sT3 düzeylerinden (2.95 ± 0.37) anlamlı olarak düşük bulundu (p = 0.001). Ancak tek değişkenli lojistik regresyon analizi ile AF için risk faktörü olduğu düşünülen değişkenlerin anlamlı derecede etkili olmadığı görülmüştür. Ayrıca değişkenlerin etkileri çok değişkenli regresyon analizi ile birlikte incelendiğinde anlamlı bir sonuç bulunamamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda OPCAB ve konvansiyonel CABG uygulanan hastalarda postoperatif dönemde düşük T3 hormon düzeylerinin AF gelişimine etkisinin olmadığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: tiroid hormonu, atriyal fibrilasyon, çalışan kalpte koroner baypass, konvensiyonel koroner bypass

İris İrem Kan, Ahmet Yuksel, Orhan Güvenç, Atıf Yolgosteren, Serdar Ener, Murat Biçer, Işık Şenkaya Sığnak, Mustafa Tok. Effect of Low Triiodothyronine (T3) Hormone Levels on Atrial Fibrillation Development After Coronary Artery Bypass Surgery. Northwest Med J. 2021; 1(1): 1-8

Corresponding Author: İris İrem Kan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale