ISSN: 2757-7724
Volume: 2 Issue: 2 Year: 2022
Indexing

Quick Search
The diagnostic value of monocyte/high-density lipoprotein ratio (MHR) in patients with unstable angina pectoris [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2022; 2(1): 32-39 | DOI: 10.54307/NWMJ.2022.32932

The diagnostic value of monocyte/high-density lipoprotein ratio (MHR) in patients with unstable angina pectoris

Kaan Çelik
Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: The present study aimed to review the association of Monocyte/High-Density Lipoprotein (HDL) ratio (MHR) in patients with and without stenosis who had angiography due to preliminary diagnosis of unstable angina pectoris (USAP) and evaluate the diagnostic value of MHR for diagnosis of USAP with stenosis. (stenosis requiring intervention (≥50%) and stenosis not requiring intervention (<50%).
METHODS: The patients admitted due to USAP diagnosis and presented stenosis above 50% in the angiography (Group 1), and the patients who presented stenosis below 50% (Group 2) were compared. Age, gender, co-morbidity, smoking habits, hemogram parameters, cholesterol levels before angiography, MHR, and mortality states were reviewed.
RESULTS: The median age of the patients in Group 1 was 61 (IQR: 20), and 71.6% of the patients were male. The median MHR in Group 1 and Group 2 were 0.02 (IQR: 0.01) and 0.01 (IQR: 0.0), respectively. MHR of the patients with stenosis above 50% was significantly higher (p<0.05). Sensitivity and specificity were detected at 83.2% and 82.6%, respectively, for a cut-off value of 0.014 for determination of stenosis above 50% in the present study (EAA 0.879; 95% CI 0.817-0.941).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe that MHR may be a parameter to determine mine the degree of stenosis in patients with a preliminary diagnosis of USAP. The intervention requirement of the opinion that MHR has a high predictability power for indicating of degree of stenosis has arisen in our mind with this study.

Keywords: monocyte, high-density lipoprotein, monocyte to high-density lipoprotein ratio, unstable angina pectoris

Unstabil angina pektoralisli olgularda monosit/high density lipoprotein (HDL) oranının tanısal değeri

Kaan Çelik
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Bolu

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda unstabil angına pektoris (USAP) ön tanısı ile angiografi yapılan olgularda stenozu % 50’nin üstünde ve altında saptanan hastaların monosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) oranı (MHR) ile olan ilişkisini değerlendirerek, USAP’ı olup stenozu % 50’nin üstünde saptanan hastaların tanısında MHR’nin tanısallığını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: USAP tanısı ile yatırılan ve yapılan angiografilerinde %50’den fazla darlığı olan hastalar (Grup 1) ile %50’den az darlığı olan hastalar (Grup 2) karşılaştırıldı. Olguların yaş, cinsiyet, komorbidite, sigara alışkanlıkları, angiografi öncesi hemogram parametreleri ve kolesterol düzeyleri monosit/HDL oranı (MHR) ve mortalite durumları incelendi.
BULGULAR: Çalışmamızda Grup 1 deki hastaların yaş ortancası 61 (IQR: 20) ve hastaların %71,6’sının erkek olduğu saptandı. Çalışmamızda Grup 1 deki hastaların MHR ortancası 0.02 (IQR: 0.01) ve Grup 2 deki hastaların MHR ortancası 0.01 (IQR: 0.0 ) olarak saptandı. Stenozu %50’den fazla olan hastaların MHR’si anlamlı olarak yüksek saptandı (p<0.05). Çalışmamızda %50’den fazla stenozu belirlemede 0,014 cut-off değeri için sensitivite %83.2, spesifite %82,6 olarak saptandı (EAA 0,879; %95 CI 0.817-0.941).
TARTIŞMA ve SONUÇ: MHR’nin klinik değerlendirmede USAP tanısı konan hastalarda, stenozun derecesini belirlemede kullanılabilecek bir parametre olabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: monosit, high density lipoprotein, monosit high density lipoprotein oranı, unstabil anjina pektoris

Kaan Çelik. The diagnostic value of monocyte/high-density lipoprotein ratio (MHR) in patients with unstable angina pectoris. Northwest Med J. 2022; 2(1): 32-39

Corresponding Author: Kaan Çelik, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale