ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 1 Year: 2023
IndexingQuick Search
What is the effect of Bioglue® tissue adhesive on saphenous vein graft endothelium exposed to high pressure? An experimental model [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2023; 3(1): 31-37 | DOI: 10.54307/NWMJ.2023.33042

What is the effect of Bioglue® tissue adhesive on saphenous vein graft endothelium exposed to high pressure? An experimental model

Serdar Badem, Nail Kahraman
Bursa City Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Bursa, Türkiye

INTRODUCTION: This study aims to investigate the effect of BioGlue (BG) in preventing cellular damage due to pressure increase in saphenous vein grafts (SVGs) used in coronary artery surgery.
METHODS: Twenty volunteers were accepted into this ex vivo study. SVGs were kept in circulation in the cardiopulmonary bypass (CPB) machine for 60 minutes at a pressure of 120 mmHg and a flow rate of 250 ml/min.
RESULTS: In the BG treatment group; Type 1 endothelial damage was observed in five samples (25%), Type 2 endothelial damage in nine samples (45%), and Type 3 endothelial damage in two samples (10%). No endothelial damage was observed in 4 samples.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that the application of BG on the saphenous vein graft under high pressure did not cause endothelial damage due to tissue stiffness that developed.

Keywords: Coronary artery disease, endothelial damage, saphenous vein graft

Bioglue® doku yapıştırıcısının yüksek basınca maruz kalan safen ven greft endoteline etkisi nedir? Deneysel bir model

Serdar Badem, Nail Kahraman
Bursa Şehir Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, Bursa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı koroner arter cerrahisinde kullanılan safen ven greftlerinde (SVG) BioGlue’nun (BG) basınç artışına bağlı hücresel hasarı önlemedeki etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu ex vivo çalışmaya yirmi gönüllü kabul edildi. SVG’ler, 120 mmHg basınçta, 250 ml/dk akış hızında kardiyopulmoner bypass (CPB) makinesinde 60 dakika sirkülasyonda tutuldu.
BULGULAR: BG tedavi grubunda; beş örnekte (%25) Tip 1 endotel hasarı, dokuz örnekte (%45) Tip 2 endotel hasarı ve iki örnekte (%10) Tip 3 endotel hasarı gözlendi. Dört örnekte endotel hasarı gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Safen ven greftine yüksek basınç altında BG uygulamasının gelişen doku sertliği nedeniyle endotel hasarına neden olmadığı gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, safen ven grefti, endotel hasarı

Serdar Badem, Nail Kahraman. What is the effect of Bioglue® tissue adhesive on saphenous vein graft endothelium exposed to high pressure? An experimental model. Northwest Med J. 2023; 3(1): 31-37

Corresponding Author: Serdar Badem, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale