ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 1 Year: 2023
IndexingQuick Search
Women's Awareness Level on Breast Self-Examination [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2021; 1(1): 20-26 | DOI: 10.5222/NWMJ.2021.35220

Women's Awareness Level on Breast Self-Examination

Nurcan Akbaş Güneş1, Cenk Aypak2, Çağla Özdemir3, Suleyman Gorpelioglu2
1Bolu Abant Izzet Baysal University, Medical School, Department of Family Medicine, Bolu, Turkey
2Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Family Medicine, Ankara, Turkey
3Kütahya Community Health Center, Kütahya, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the level of awareness, regarding the importance of breast self examination (BSE), clinical breast examination (CBE) and mammography, and the effects of education on these issues among patients who applied to family medicine outpatient clinic for follow-up or treatment purposes.
METHODS: This study was done by establishing a questionnaire form, after review of necessary litetarure, to be applied in patients who applied for follow-up or treatment in a district polyclinic affiliated to the department of family medicine of a tertiary care center in Ankara.
RESULTS: A total of 434 women aged between 18-56 years participated in the study. The mean age of the participants was 36.62±9,21 years. Although 258 (59.4%) of the participants reported that they performed BSE. 176 participants (40.6%) stated that they did not perform a BSE. The 38.2% of the participants have undergone a CBE and the 24 % of women expressed that they underwent a mammography.The frequency of BSE, CBE and undergoing mammography has been shown to increase significantly as education level increases. The rates of having a CBE and a mammography were also found to be statistically significantly higher in patients who had a family member with breast cancer.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results demonstrated that the level of education was important for awareness on the early diagnosis of breast cancer. Thanks to efforts to increase educational level, we can get promising achievements regarding the awareness of both BSE, CBE and mammography performances.

Keywords: Breast self examination, Clinical breast examination, Breast cancer

Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapması ile İlgili Farkındalık Düzeyi

Nurcan Akbaş Güneş1, Cenk Aypak2, Çağla Özdemir3, Suleyman Gorpelioglu2
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
2Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği
3Kütahya Toplum Sağlığı Merkezi

GİRİŞ ve AMAÇ: Aile Hekimliği polikliniğine takip veya tedavi amaçlı başvuran hastalarda kendi kendine meme muayenesi (KKMM), klinik meme muayenesi (KMM) ve mamografinin önemi ile ilgili farkındalık düzeyinin ve eğitim seviyesinin bu konulardaki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, Ankara’da bulunan 3. basamak bir hastanenin Aile hekimliği kliniğine bağlı bir semt polikliniğine takip veya tedavi amaçlı başvuran hastalarda, gerekli literatür taraması yapıldıktan sonra bir anket formu oluşturularak yapıldı.
BULGULAR: Çalışmamıza 18-56 yaş aralığında toplam 434 kadın katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 36,62±9,21 idi. Katılımcıların 258’ i (%59,4) KKMM yaptığını belirtmesine rağmen, 176 katılımcı (%40,6) bu muayeneyi hiç yapmadığını belirtmiştir. Katılımcıların %38,2’si KMM yaptırmış olup, mamografi çektirenlerin oranı ise %24 olarak bulunmuştur. Eğitim düzeyi arttıkça KKMM yapma, KMM yaptırma ve mamografi çektirme oranlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede arttığı gösterilmiştir. Ailesinde meme kanseri olanlarda da KKMM yapma, KMM yaptırma ve mamografi çektirme oranlarında istatistiksel olarak anlamlı düzeylerde artış tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Biz yaptığımız bu çalışma ile eğitim seviyesinin meme kanserinin erken teşhisi konusundaki farkındalık üzerinde ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuş olduk. Eğitim seviyesini artırmaya yönelik yapılacak çalışmalarla hem KKMM hem KMM hem de mamografi çektirme oranlarında yüz güldürücü sonuçlar elde edebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Kendi kendine meme muayenesi, Klinik meme muayenesi, Meme kanseri

Nurcan Akbaş Güneş, Cenk Aypak, Çağla Özdemir, Suleyman Gorpelioglu. Women's Awareness Level on Breast Self-Examination. Northwest Med J. 2021; 1(1): 20-26

Corresponding Author: Nurcan Akbaş Güneş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale