ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 2 Year: 2023
IndexingQuick Search
Effect of cartilage tympanoplasty operation on compliance and hearing results [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2023; 3(2): 67-73 | DOI: 10.54307/NWMJ.2023.36025

Effect of cartilage tympanoplasty operation on compliance and hearing results

Kazım Bozdemir1, Mehmet Kadir Ercan2, Övsen Önay3, Elif Ersoy Çallıoğlu3
1Yıldırım Beyazıt University, Department of Otorhinolaryngology, Ankara, Türkiye
2Ankara City Hospital, Audiology Unit, Ankara, Türkiye
3Ankara City Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Ankara, Türkiye

INTRODUCTION: The purpose of this study was to investigate the effect of cartilage island grafts used in type 1 tympanoplasty surgery on compliance and hearing results.
METHODS: In this retrospective study, the medical records of patients who underwent type 1 tympanoplasty between May 2019 and December 2021 were reviewed. A total of 40 patients were included in the study. Preoperative audiological and tympanometry test results were compared with 6-month postoperative results. The effect of cartilage island graft on compliance and hearing levels was compared, preoperatively and postoperatively at the 6th-month follow-up.
RESULTS: Forty percent of patients were male, and 60% were female (n=24). The mean age of patients was 41,2±12.5 years. All postoperative tympanometry results showed a type B tympanogram tracing, as a result, no compliance was detected. At 500 Hz-4000 Hz frequencies, both air conduction hearing levels and air-bone gap thresholds showed a statistically significant improvement (p<0.001). Speech recognition threshold also increased after surgery (p<0.001). However, there was no statistically significant change (p>0.01) in Speech discrimination rate.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cartilage island grafts could be considered an appropriate surgical option for type 1 tympanoplasty because it leads to a significant gain in terms of hearing outcomes. The correction effects on both hearing levels and speech recognition thresholds were statistically significant in our results. No better compliance result was observed, all tympanometry tracing results showed a type B tympanogram after type 1 tympanoplasty with island cartilage graft. This result may indicate a decreased elasticity in the tympano ossicular chain by cartilage island grafting.

Keywords: Cartilage graft, compliance, hearing, tympanoplasty

Kartilaj timpanoplasti operasyonunun komplians ve işitme sonuçları üzerine etkisi

Kazım Bozdemir1, Mehmet Kadir Ercan2, Övsen Önay3, Elif Ersoy Çallıoğlu3
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Şehir Hastanesi, Odyoloji Birimi, Ankara, Türkiye
3Ankara Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tip 1 Timpanoplasti ameliyatı yapılan hastalarda, onarımda kullanılan kartilaj ada greftinin, postoperatif komplians ve işitme sonuçlarına etkisinin araştırılması.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda Mayıs 2019-Aralık 2021 yılları arasında Tip 1 timpanoplasti operasyonu yapılan 40 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya greft materyali olarak tragal kıkırdak kullanılan hastalar dahil edildi. Kıkırdak greftin komplians üstüne etkisi timpanometrik test bataryası kullanılarak, işitme üzerine etkileri de odyolojik test bataryası kullanılarak incelendi. Hastaların preopratif ve postoperatif 6. ay kontrollerinde yapılan odyolojik+timpanometrik batarya tetkikleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmada incelenen 40 hastanın %40’ı erkek, %60’ı (n=24) kadındı, hastaların yaş ortalaması 41.2±12.5 idi. Yapılan timpanometrik tetkiklerde, tüm hastalarda tip B timpanogram eğrisi elde edildi. Karşılaştırılan preoperatif ve postoperatif odyometrik tetkiklerde, 500 Hz-4000 Hz eşiklerindeki hava-kemik gaplerinin her biri ameliyattan sonra anlamlı derecede iyileşme göstermiştir (p<0.001). Ayrıca preop 500-4000 Hz ortalamasındaki hava-kemik gapi de ameliyat sonrası anlamlı olarak iyileşme göstermiştir (p<0.001). Konuşmayı alma eşiği değerlerinde ve postoperatif eşiklerde istatistiksel olarak anlamlı iyileşme gözlendi (p<0.001). Konuşmayı ayırt etme skorlarında ise postoperatif anlamlı bir değişim gözlenmedi (p>0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tragal ada kartilaj grefti, hem işitme eşiklerini düzelten hem de konuşmayı anlama eşiklerini iyileştiren bir greft materyali olarak Tip 1 timpanoplasti ameliyatlarında güvenle tercih edilebilecek bir greft materyali olarak değerlendirildi. Timpanometri testlerinde elde edilen Tip B timpanogram eğrisi, kullanılan ada kartilaj greft materyalinin timpanik membran-osiküler zincir sistemi esnekliğini azalttığına dikkat çekmiştir.

Anahtar Kelimeler: Timpanoplasti, komplians, kartilaj greft, işitme

Kazım Bozdemir, Mehmet Kadir Ercan, Övsen Önay, Elif Ersoy Çallıoğlu. Effect of cartilage tympanoplasty operation on compliance and hearing results. Northwest Med J. 2023; 3(2): 67-73

Corresponding Author: Övsen Önay, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale