ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 2 Year: 2023
IndexingQuick Search
Similarities and differences between familial Mediterranean fever (FMF) and multisystem inflammatory syndrome (MIS-C) in children [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2023; 3(2): 74-80 | DOI: 10.54307/NWMJ.2023.38039

Similarities and differences between familial Mediterranean fever (FMF) and multisystem inflammatory syndrome (MIS-C) in children

Meyri Arzu Yoldaş, Aslı Çelebi Tayfur, Fatma Hancı, Ayşegül Danış, Semih Bolu, Halil İbrahim Atasoy
Abant İzzet Baysal Training and Research Hospital, Department of Child Health and Diseases, Bolu, Türkiye

INTRODUCTION: We aimed to reveal the similarities and differences between the rare and severe multisystem inflammatory syndrome (MIS-C) and active familial Mediterranean fever (FMF) disease in children. Our study may help in the early recognition of MIS-C syndrome in children and distinguish it from other diseases with similar symptoms.
METHODS: We evaluated the demographic and clinical characteristics, laboratory findings, treatments and outcomes of patients with MIS-C syndrome and active FMF.
RESULTS: The clinical and laboratory findings of a total of 66 patients hospitalized in our pediatric clinic with the diagnosis of active FMF (n: 42) and MIS-C syndrome (n: 24) were reviewed retrospectively. The reason for pediatric emergency admission was determined as resistant fever in all patients. When the clinical findings of the patients were compared, it was determined that joint and abdominal pain in the FMF group and vomiting, rash, cough, Lenfadenopati (LAP) and myalgia findings in the MIS-C group were statistically significantly higher (p<0.05). When the laboratory findings were evaluated between the two groups, the lymphocyte count and vitamin D levels were statistically significantly lower, while the leukocyte count, glucose, C-reactive protein (CRP), ferritin, lactate dehydrogenase (LDH), sedimentation, aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) were found to be significantly higher in the group with MIS-C syndrome (p<0.05 ).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We think that the results of our study may guide pediatricians and clinicians in the early differential diagnosis and management of MIS-C, by showing the similarities and differences among MIS-C patients from autoinflammatory diseases such as FMF.

Keywords: COVID-19, Familial Mediterranean fever, SARS-CoV-2

Çocuklarda ailevi Akdeniz ateşi (FMF) ve multisistem inflamatuar sendrom (MIS-C) arasındaki benzerlikler ve farklılıklar

Meyri Arzu Yoldaş, Aslı Çelebi Tayfur, Fatma Hancı, Ayşegül Danış, Semih Bolu, Halil İbrahim Atasoy
Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuklarda nadir görülen ve şiddetli multisistem inflamatuar sendrom (MIS-C) ile aktif ailesel Akdeniz ateşi (FMF) hastalığı arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymayı amaçladık. Çalışmamız, çocuklarda MIS-C sendromunun erken tanınmasına ve benzer semptomları olan diğer hastalıklardan ayırt edilmesine yardımcı olabilir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: MIS-C sendromlu ve aktif FMF’li hastaların demografik ve klinik özelliklerini, laboratuvar bulgularını, tedavilerini ve sonuçlarını değerlendirdik.
BULGULAR: Çocuk kliniğimizde aktif FMF (n: 42) ve MIS-C sendromu (n: 24) tanısı ile yatırılan toplam 66 hastanın klinik ve laboratuvar bulguları retrospektif olarak incelendi. Pediatrik acil başvuru nedeni tüm hastalarda dirençli ateş olarak belirlendi. Hastaların klinik bulguları karşılaştırıldığında, FMF grubunda eklem ve karın ağrısı, MIS-C grubunda kusma, döküntü, öksürük, LAP ve miyalji bulgularının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu belirlendi (p<0.05). İki grup arasında laboratuvar bulguları değerlendirildiğinde MIS-C sendromlu (p<0.05) grupta lenfosit sayısı ve D vitamini düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunurken, lökosit sayısı, glukoz, C-reaktif protein (CRP), ferritin, laktat dehidrogenaz (LDH), sedimantasyon, aspartat transaminaz (AST) ve alanin aminotransferaz (ALT) anlamlı olarak yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçlarının, MIS-C hastalarının FMF gibi otoinflamatuar hastalıklardan benzerliklerini ve farklılıklarını göstererek, MIS-C’nin erken ayırıcı tanısında ve yönetiminde pediatristlere ve klinisyenlere rehberlik edebileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz ateşi, COVID-19, SARS-CoV-2

Meyri Arzu Yoldaş, Aslı Çelebi Tayfur, Fatma Hancı, Ayşegül Danış, Semih Bolu, Halil İbrahim Atasoy. Similarities and differences between familial Mediterranean fever (FMF) and multisystem inflammatory syndrome (MIS-C) in children. Northwest Med J. 2023; 3(2): 74-80

Corresponding Author: Meyri Arzu Yoldaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale