ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 1 Year: 2023
IndexingQuick Search
Leukocyte and lipid-based inflammation indices as predictors of asymptomatic organ damage in treatment-naive and newly diagnosed hypertension patients [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2022; 2(3): 145-154 | DOI: 10.54307/NWMJ.2022.40085

Leukocyte and lipid-based inflammation indices as predictors of asymptomatic organ damage in treatment-naive and newly diagnosed hypertension patients

Mehmet Sait Altıntaş1, İbrahim Taşkın Rakıcı2
1İstanbul Research and Training Hospital, Department of Cardiology, İstanbul, Turkey
2İstanbul Research and Training Hospital, Department of Radiology, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Low-grade inflammation is known to facilitate the development of hypertensive organ damage. This study aimed to investigate the relationship between the leukocyte and lipid-based inflammation indices and asymptomatic organ damage (AOD) in treatment-naive and newly diagnosed hypertension patients (TNNDH).
METHODS: The study included 200 patients with TNNDH who are treating by the Cardiology Clinic and 100 healthy controls. Left venriculer mass index (LVMI) of >95 g/m2 in women and >115 g/m2 in men, and carotis intima media thickness (CIMT) of >0.9 mm or presence of plaque in the carotid artery and microalbuminuria of >30 mg/day were evaluated as AOD indicators. Platelet to lymphocyte ratio (PLR), neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), systemic immune-inflammation index (SII), monocyte to HDL ratio (MHR), and atherogenic index of plasma (AIP) levels were calculated based on the complete blood count.
RESULTS: Positive correlations were found between all inflammation indices and AOD indicators. AOD was detected in 66.7% of the TNNDH patients. The mean PLR (143.0±37.9 vs. 138.0±36.2; p<0.05), mean NLR (2.1±0.5 vs. 1.8±0.5; p<0.05), mean SII (608.5±125.6 vs. 462.9±60.7; p<0.05) and mean AIP (0.7±0.2 vs. 0.5±0.2; p<0.05) levels were higher in the AOD group. Increasing SII and AIP levels were independent predictors of AOD. SII had superior diagnostic discrimination compared to other leukocyte and lipid-based inflammatory indices in predicting AOD (AUC=0.872; p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: High SII and API levels are independent predictors of AOD. However, SII exhibits superior diagnostic performance in discrimination of AOD. SII can be a useful screening tool in detecting AOD in HDTND patients.

Keywords: Atherosclerosis, end organ damage, hypertension, inflammation index

Yeni tanı almış tedavi almamış hipertansiyonlu hastalarda asemptomatik organ hasarının öngörücüsü olarak lökosit ve lipid bazlı enflamasyon indeksleri

Mehmet Sait Altıntaş1, İbrahim Taşkın Rakıcı2
1İstanbul Araştırma ve Eğitim Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Araştırma ve Eğitim Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Düşük dereceli enflamasyonun hipertansif organ hasarının gelişimini kolaylaştırdığı bilinmektedir. Bu çalışma, yeni tanı almış tedavi görmemiş hipertansiyonu (TNNDH) olan hastalarda lökosit ve lipid bazlı enflamasyon indeksleri ile asemptomatik organ hasarı (AOD) arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Kardiyoloji Kliniğinde takipli TNNDH’li 200 hasta ve 100 sağlıklı kontrol dahil edildi. Kadınlarda LVMI >95 g/m2 ve erkeklerde LVMI >115 g/m2 ve CIMT >0.9 mm veya karotiste plak varlığı ve mikroalbüminüri >30 mg/gün AOD göstergeleri olarak değerlendirildi. Tam kan sayımından trombosit/lenfosit oranı (PLR), nötrofil/lenfosit oranı (NLR), sistemik immün-enflamasyon indeksi (SII), monosit/HDL oranı (MHR), aterojenik plazma indeksi (AIP) seviyeleri hesaplandı.
BULGULAR: Tüm enflamasyon indeksleri ile AOD göstergeleri arasında pozitif korelasyonlar bulundu. TNNDH hastalarının %66.7’sinde AOD tespit edildi. Ortalama PLR (143.0±37.9 - 138.0±36.2; p<0.05), ortalama NLR (2.1±0.5 - 1.8±0.5; p<0.05), ortalama SII (608.5±125.6 - 462.9±60.7; p<0.05) ) ve ortalama AIP (0,7±0,2’ye karşı 0,5±0,2; p<0,05) seviyeleri AOD grubunda daha yüksekti. Artan SII ve AIP seviyeleri, AOD’nin bağımsız prediktörü idi. SII, AOD’yi öngörmede diğer lökosit ve lipid bazlı enflamatuar indekslere kıyasla daha üstün tanısal ayrımcılığa sahipti (AUC=0,872; p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yüksek SII ve API seviyeleri, AOD varlığının bağımsız öngörücüleridir. Bununla birlikte, SII, AOD’nin ayırt edilmesinde üstün tanısal performans sergiler. SII, HDTND hastalarında AOD’yi saptamada yararlı bir tarama aracı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, uç organ hasarı, hipertansiyon, enflamasyon indeksi

Mehmet Sait Altıntaş, İbrahim Taşkın Rakıcı. Leukocyte and lipid-based inflammation indices as predictors of asymptomatic organ damage in treatment-naive and newly diagnosed hypertension patients. Northwest Med J. 2022; 2(3): 145-154

Corresponding Author: Mehmet Sait Altıntaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale