ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 1 Year: 2023
IndexingQuick Search
Retrospective Analysis of Patients Admitted to Otorhinolaryngology Outpatient Clinics of a Tertiary Hospital with Epistaxis [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2021; 1(1): 16-19 | DOI: 10.5222/NWMJ.2021.43153

Retrospective Analysis of Patients Admitted to Otorhinolaryngology Outpatient Clinics of a Tertiary Hospital with Epistaxis

Tarık Yağcı1, Akif Güneş2, Elif Karalı2, Tuğberk Sebit2, Ahmet Ural2
1Bilecik State Hospital, Department Of Otorhinolaryngology, Bilecik, Turkey
2Bolu Abant Izzet Baysal University, Medical School, Department Of Otorhinolaryngology, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to make a general evaluation of patients who applied to our outpatient clinic with epistaxis.
METHODS: The files of approximately 300 patients who were admitted to the Otorhinolaryngology outpatient clinics of a tertiary hospital with the complaint of nasal bleeding between January 2009 and January 2019 were retrospectively evaluated. The patients were analyzed in terms of age, gender, month of epistaxis, etiological factors, concomitant diseases, whether blood transfusion was required, treatment methods applied and length of hospital stay.
RESULTS: Of the 300 evaluated patients, 128 were female (42.8%) and 172 (57.2%) were male. The mean age of the patients was determined as 34.38 ± 23.63 (min 1-max: 89). The patients applied most frequently in February (14%) and at least in July (2.6%). The number of patients detected idiopathically was 240 (80%). Among the identified reasons, the most frequent use of anticoagulants was 11% and hypertension was 4.6%. Conservative treatment was applied to 98.4% of the patients. Hospitalization periods ranged from 1 to 11 days. Only 2 patients needed blood transfusion.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Considering the possible complications and mortality; Taking detailed anamnesis from patients and planning the necessary treatment as soon as possible constitute the basis of diagnosis and treatment management in patients with epistaxis.

Keywords: Epistaxis, Nasal packing, Nasal cauterization.

Üçüncü Basamak Bir Hastanenin Kulak Burun Boğaz Polikliniklerine Epistaksis İle Başvuran Hastaların Retrospektif Analizi

Tarık Yağcı1, Akif Güneş2, Elif Karalı2, Tuğberk Sebit2, Ahmet Ural2
1Bilecik Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Bilecik, Türkiye
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada burun kanaması ile polikliniklerimize başvuran hastaların genel bir değerlendirmesinin yapması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üçüncü basamak bir hastanenin kulak burun boğaz polikliniklerine Ocak 2009-Ocak 2019 tarihlerinde burun kanaması şikayeti ile başvuran yaklaşık 300 hastanın dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların; yaş, cinsiyet, epistaksisin olduğu ay, etyolojik faktörler, eşlik eden hastalıklar, kan transfüzyonu gerekli olup olmadığı, uygulanan tedavi yöntemleri ve hastanede kalış süreleri bakımından analiz edildi.
BULGULAR: Değerlendirmeye alınan 300 hastanın 128’i kadın (%42.8), 172’i (%57.2) erkek olarak tespit edildi. Hastaların yaş ortalaması 34.38 ±23.63 (min 1-max: 89) olarak belirlendi. Hastalar en sık Şubat ayında (%14) başvururken en az Temmuz ayında (%2.6) başvurmuşlardı. İdyopatik olarak tespit edilen hasta sayısı 240 (%80) olarak tespit edildi. Tespit edilen nedenler arasında en sık antikoagülan kullanımı %11 ve hipertansiyon ise %4,6 olarak belirlendi. Hastaların %98.4’üne konservatif tedavi uygulandı. Hastanede kalma süreleri 1-11 gün arasındaydı. Sadece 2 hastanın kan transfüzyonu ihtiyacı olmuştu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak gelişebilecek komplikasyonlar ve mortalite ihtimali göz önünde bulundurulduğunda; hastalarda ayrıntılı anamnezin alınması ve gerekli tedavinin en kısa sürede planlanması epistaksis hastalarında tanı ve tedavi yönetiminin temelini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Epistaksis, Nazal tampon, Nazal koterizasyon.

Tarık Yağcı, Akif Güneş, Elif Karalı, Tuğberk Sebit, Ahmet Ural. Retrospective Analysis of Patients Admitted to Otorhinolaryngology Outpatient Clinics of a Tertiary Hospital with Epistaxis. Northwest Med J. 2021; 1(1): 16-19

Corresponding Author: Akif Güneş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale