ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 2 Year: 2023
IndexingQuick Search
Evaluation of the performance of the pre-analytical phase of the testing process in medical laboratory accreditation [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2022; 2(1): 1-10 | DOI: 10.54307/NWMJ.2022.43534

Evaluation of the performance of the pre-analytical phase of the testing process in medical laboratory accreditation

Dilek İren Emekli1, Diler Aslan2, Nergiz Zorbozan3
1Acibadem Labmed Clinic Laboratories, Department of Medical Biochemistry, Kocaeli, Turkey
2Pamukkale University, Faculty Of Medicine, Department Of Medical Biochemistry, Denizli, Turkey
3İzmir Kemalpaşa State Hospital, Department Of Medical Biochemistry, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: For the accreditation of a medical laboratory, it is necessary to evaluate the quality indicators (QI) used to evaluate pre-analytical process performance and establish an infrastructure to prevent errors arising from outside the laboratory. We aimed to present the quality indicators to prove the pre-analytical process performance of a medical (clinical) laboratory that has a large workforce prepared for medical laboratory accreditation.
METHODS: The sample rejection criteria were defined for the pre-analytical process. QIs, which are the requirements of the ISO15189 standard, was determined. QIs were estimated both as percentages and process Sigma levels. Pareto charts presented the distribution of errors.
RESULTS: QI values calculated as “%” and “Sigma” levels consistently demonstrated performances. According to 80% cumulated percentages, the Pareto charts rankings were “haemolysed,” “coagulated,” “barcode error,” and “insufficient” samples. In addition, when Pareto charts were evaluated, it was seen that the first 2 reasons in the 6-month period were “hemolysis” and “clotted samples” in all months. Still, the third most common reason was found to vary between “barcode error” and “insufficient” samples.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Because of the consistency between % and sigma values, QIs can be presented with one of these in showing laboratory pre-analytical processes. However, sigma values give a more general view, and performance can be easily monitored between months. Pareto charts help illustrate error distribution and provide information for continuous improvement in laboratory-related healthcare.

Keywords: medical laboratory, accreditation, quality indicators, six sigma, laboratory error

Tıbbi laboratuvar akreditasyonunda test sürecinin pre-analitik aşamasının değerlendirilmesi

Dilek İren Emekli1, Diler Aslan2, Nergiz Zorbozan3
1Acıbadem Labmed Klinik Laboratuvarları Tıbbi Biyokimya, Kocaeli, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
3İzmir Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bir tıbbi laboratuvarın akreditasyonu için preanalitik süreç performansının değerlendirilmesinde kullanılan kalite göstergelerinin (QI) değerlendirilmesi ve laboratuvar dışından kaynaklanan hataları önlemek için bir altyapı oluşturulması gerekmektedir. Bu çalışma ile; tıbbi laboratuvar akreditasyonuna hazırlanan ve iş gücü fazla olan bir tıbbi (klinik) laboratuvarın, preanalitik süreç performansının kanıtlanmasında kullanılacak kalite göstergelerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Preanalitik süreç için numune ret kriterleri belirlendi. ISO15189 standardının gereklilikleri olan QI’ler belirlendi. QI’ler hem yüzdeler hem de işlem sigma seviyeleri olarak tahmin edildi. Hataların dağılımı Pareto çizelgeleri ile değerlendirildi.
BULGULAR: Performansları göstermede “%” ve “Sigma” seviyeleri olarak hesaplanan QI değerleri tutarlıydı. Kalite göstergelerinin sigma seviyeleri, en küçükten başlayarak sırasıyla “hemolizli”, “pıhtılaşmış”, “barkod hatası “, “yetersiz örnek” ve “yok”; 4.6’dan küçük olarak gözlenmiştir. Pareto çizelgeleri, hata dağılımını göstermeye yardımcı olur ve laboratuvarla ilgili sağlık hizmetlerinde sürekli iyileştirme için bilgi sağlar. Pareto çizelgeleri redlerin %80’inin hemolizli”, “pıhtılaşmış”, “barkod hatası” ve “yetersiz örnek” sebeplerinden kaynaklandığını gösterdi. Ayrıca Pareto çizelgeleri değerlendirildiğinde altı aylık süreçte ilk iki sebebin tüm aylarda hemolizli ve pıhtılı örnekler olduğu görüldü ancak 3. en sık neden hatalı barkodlama ile yetersiz örnek arasında değiştiği görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: % ve sigma değerleri arasında tutarlılık bulunması nedeniyle laboratuvar preanalitik sürecini göstermede “QI’ leri bunlardan biri ile sunulabilir. Ancak Sigma değerleri daha genel bir görünüm verir ve performans aylar arasında rahatlıkla izlenebilir. Pareto çizelgeleri, hata dağılımını göstermeye yardımcı olur ve laboratuvarla ilgili sağlık hizmetlerinde sürekli iyileştirme için bilgi sağlar.

Anahtar Kelimeler: tıbbi laboratuvar, akreditasyon, kalite göstergeleri, altı sigma, laboratuvar hatası

Dilek İren Emekli, Diler Aslan, Nergiz Zorbozan. Evaluation of the performance of the pre-analytical phase of the testing process in medical laboratory accreditation. Northwest Med J. 2022; 2(1): 1-10

Corresponding Author: Dilek İren Emekli, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale