ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 2 Year: 2023
IndexingQuick Search
Effect of Iodized contrast substances used in computed tomography examination on kidney apparent diffusion coefficient (ADC) value [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2023; 3(2): 105-114 | DOI: 10.54307/NWMJ.2023.57966

Effect of Iodized contrast substances used in computed tomography examination on kidney apparent diffusion coefficient (ADC) value

Seray Gizem Gür Özcan1, Sıddıka Halıcıoğlu2, Hikmet Tekçe3
1Bursa Yüksek İhtisas Educational Research Hospital, Department of Radiology, Bursa, Türkiye
2Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Bolu, Türkiye
3Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Nephrology, Bolu, Türkiye

INTRODUCTION: In this prospective study, our goal is to evaluate the effect of iodine-based contrast agent on renal Apparent Diffusion Coefficient (ADC) before and after the contrast agent in patients with normal and abnormal Glomerulary Filtration Rate (GFR) values using computed tomography (CT) imaging.
METHODS: The patients who applied for CT examination at an age older than 40 years and met the inclusion criteria of patient and control groups were included. DWI was evaluated by two radiologist in the same session. The range of interest (ROI) was adjusted to be less than 1.5 cm².The Spearman correlation test was used for statistical analysis.
RESULTS: A total of 48 subjects (23 and 25 subjects for patient and control groups, respectively) with two DWI scans were included. ADC values were compared for both kidneys before and after the administration of the contrast agent and a significant decrease in post-ADC values was observed in the control group (right kidney pre-ADC: 2,11±0,17 x10ˉ³, post-ADC 2,07±0,15 x10ˉ³ mm²/s, p=0,016; left kidney pre-ADC: 2,11±0,17 x10ˉ³ mm²/s, post-ADC 2,04±0,14 x10ˉ³ mm²/s, p=0,011). However, there was no significant difference between the patient groups according to the administration of contrast agent (right kidney pre-ADC: 1,97±0,22 x10ˉ³ mm²/s, post-ADC: 1,97±0,24 x10ˉ³ mm²/s, p=0,95; left kidney pre-ADC: 1,96±0,23 x10ˉ³ mm²/s, post-ADC: 1,98±0,22 x10ˉ³ mm²/s, p=0,64). Moreover, pre-ADC values in the patient group were relatively low. Pre-ADC values in both groups for the right kidney were 1,97±0,22 x10ˉ³ mm²/s and 2,11±0,17 x10ˉ³ mm²/s, respectively (p=0,016). Pre ADC values in both groups for the left kidney were 1,96±0,23 x10ˉ³ mm²/s and 2,11±0,17 x10ˉ³ mm²/s, respectively (p=0,018). No significant differences in the post-ADC values were observed between the two groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: No decrease in ADC values was observed after the administration of iodine-based contrast agent in patients with a GFR less than 60, whereas there was a relatively high decrease in patients with normal GFR.

Keywords: Apparent diffusion coefficient, diffusion weighted MR imaging, glomerulary filtration rate

Bilgisayarlı tomografi incelemesinde kullanılan iyotlu kontrast maddelerin böbrek görünür difüzyon katsayısı (ADC) değerine etkisi

Seray Gizem Gür Özcan1, Sıddıka Halıcıoğlu2, Hikmet Tekçe3
1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Bursa, Türkiye
2Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Bölümü, Bolu, Turkey
3Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Bölümü, Nefroloji Kliniği, Bolu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu prospektif çalışmada Glomerüler Filtrasyon Hızı (GFR) değerleri normal ve anormal olan hastalarda kontrast madde öncesi ve sonrası iyot bazlı kontrast madde uygulamasının renal Görünür Difüzyon Katsayısı (ADC) üzerine etkisini bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleme ile değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 40 yaş üstü olup, bölümümüze Bilgisayarlı Tomografi (BT) çekimi için başvuran hastalardan, dışlama ve dahil edilme kriterlerine uygun bulunanlar çalışmaya dahil edildi. Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme (DAG) aynı seansta iki radyolog tarafından değerlendirildi. İstatistiksel analiz için spearman korelasyon testi kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmamıza iki DAG taraması olan toplam 48 kişi (hasta ve kontrol grupları için sırasıyla 23 ve 25 kişi) alındı. Sağ ve sol böbrek için kontrast madde uygulamadan önce ve uygulandıktan sonra ADC değerleri karşılaştırıldığında kontrol grubunda (sağ böbrek pre-ADC: 2,11±0,17 x10ˉ³, postADC 2,07±0,15 x10ˉ³ mm²/s, p=0,016; sol böbrek preADC: 2,11±0,17 x10ˉ³ mm²/s, postADC 2,04±0,14 x10ˉ³ mm²/s, p=0,011)ADC değerleri kontrast madde uygulandıktan sonra anlamlı düşük çıktı. Hasta grubunda kontrast madde uygulaması öncesi ve sonrası anlamlı fark saptanmadı (sağ böbrek preADC: 1,97±0,22 x10ˉ³ mm²/s, pos-tADC: 1,97±0,24 x10ˉ³ mm²/s, p=0,95; sol böbrek preADC: 1,96±0,23 x10ˉ³ mm²/s, pos-tADC: 1,98±0,22 x10ˉ³ mm²/s, p=0,64). Hasta grubunda preADC değerleri, kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu. Sağ böbrek için hasta ve kontrol gruplarında PreADC değerleri sırasıyla 1,97±0,22 x10ˉ³ mm²/s, 2,11±0,17 x10ˉ³ mm²/s idi (p=0,016). Hasta ve kontrol gruplarında sol böbrek için PreADC değerleri sırasıyla 1,96±0,23 x10ˉ³ mm²/s, 2,11±0,17 x10ˉ³ mm²/s idi (p=0,018). Hasta ve kontrol grupları arasında ADC sonrası değerler açısından anlamlı fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: GFR’si 60’ın altında olan hastalarda iyot bazlı kontrast madde kullanımından sonra ADC değerlerinde azalma olmazken, GFR’si normal olanlarda anlamlı düşüş gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Difüzyon ağırlıklı görüntüleme, glomerüler filtrasyon hızı (GFR), görünür difüzyon katsayısı (ADC)

Seray Gizem Gür Özcan, Sıddıka Halıcıoğlu, Hikmet Tekçe. Effect of Iodized contrast substances used in computed tomography examination on kidney apparent diffusion coefficient (ADC) value. Northwest Med J. 2023; 3(2): 105-114

Corresponding Author: Seray Gizem Gür Özcan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale