ISSN: 2757-7724
Volume: 2 Issue: 3 Year: 2022
Indexing

Quick Search
Prognostic value of complete blood count parameters in COVID-19 patients [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2022; 2(2): 94-102 | DOI: 10.54307/NWMJ.2022.62681

Prognostic value of complete blood count parameters in COVID-19 patients

Muhammed Emin Demirkol1, Musa Kaya2, Derya Kocadağ3, Emine Özsarı4
1Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Bolu, Turkey
2Zonguldak Atatürk State Hospital, Department of Emergency Medicine, Zonguldak, Turkey
3Bolu Provincial Health Directorate, Bolu, Turkey
4Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: To explore the prognostic value of certain complete blood count parameters and ratios in COVID-19 patients with the definitive diagnosis.
METHODS: We compared certain parameters of the complete blood count test, which are related to inflammation, between the inpatient/outpatient and the survivor/non-survivor groups to determine whether they have a prognostic role. Analyzes were performed in Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Parametric data were expressed as arithmetic mean±standard deviation, and nonparametric data were expressed as median (Q1-Q3). The relationship in categorical variables was examined with Chi-Square. Receiver Operative Characteristics (ROC) analysis determined cut-off values for mortality. P <0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: A total of 6343 patients ≥18 years old were included in the study; 4822 (76.0%) were outpatients, and 1521 (24.0%) were inpatients. 53.5% (3.396) of the patients were female, and 46.5% (2947) were male. The mean level of mean platelet volume (MPV), white blood cell count (WBC), plateletcrit (PCT), neutrophil count (NEU), red cell distribution width (RDW), platelet distribution width (PDW), neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), monocyte/lymphocyte ratio (MLR) and platelet/lymphocyte ratio (PLR) were higher in the inpatients compared to the outpatients (p<0.05 for all). Also, the mean hemoglobin (HGB) and lymphocyte (LYM) were significantly lower in the inpatients (p<0.05 for both). On the other hand, compared to the survivors, the non-survivors had significantly higher WBC, NEU, RDW, NLR, MLR, MPV, and PLR, and lower HGB, LYM, PCT, and PLT levels (p<0.05 for all).
DISCUSSION AND CONCLUSION: RDW, HGB, WBC, MPV, PLT, LYM, NEU, NLR, MLR, and PLR have been shown to have a robust relationship with poor prognosis of COVID-19.

Keywords: Complete blood count parameters, COVID-19, inflammation, prognosis

COVID-19 hastalarında hemogram parametrelerinin prognostik değeri

Muhammed Emin Demirkol1, Musa Kaya2, Derya Kocadağ3, Emine Özsarı4
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
3Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Bolu, Türkiye
4Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kesin tanısı olan COVID-19 hastalarında belirli tam kan sayımı parametrelerinin ve oranlarının prognostik değerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tam kan sayımı testinin inflamasyonla ilişkili olduğu düşünülen bazı parametrelerini yatan/ayakta tedavi gören ve mortalite durumuna göre gruplar arasında prognostik rolü olup olmadığını anlamak için karşılaştırdık. Analizler SPSS18’de yapılmıştır. Parametrik veriler aritmetik ortalama±standart sapma olarak ifade edilmiş ve nonparametrik veriler medyan(Q1-Q3) olarak ifade edilmiştir. Kategorik değişkenlerdeki ilişki Ki-Kare ile incelenmiştir. Receiver Operative Characteristics (ROC) analizi ile mortalite için kesme (cut-off) değerleri belirlenmiştir. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya 18 yaş ve üzeri toplam 6343 hasta alındı; 4822’si (%76,0) ayaktan, 1521’i (%24,0) yatan hastaydı. Hastaların %53,5’i(3.396) kadın, %46.5’i(2947) erkekti. Ortalama trombosit hacmi (MPV), beyaz küre sayısı (WBC), trombosit krit (PCT), nötrofil sayısı (NEU), kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW), trombosit dağılım genişliği (PDW), nötrofil/lenfosit oranı ( NLO), monosit/lenfosit oranı(MLR) ve trombosit/lenfosit oranı(PLR) yatan hastalarda ayaktan hastalara göre daha yüksekti (tümü için p<0.05). Ayrıca yatan hastalarda ortalama hemoglobin (HGB) ve lenfosit (LYM) değerleri anlamlı olarak daha düşük bulundu (her ikisi için p<0.05). Öte yandan, hayatta kalanlarla karşılaştırıldığında, hayatta kalmayanlarda WBC, NEU, RDW, NLR, MLR, MPV ve PLR ile birlikte daha düşük HGB, LYM, PCT ve PLT seviyeleri vardı (tümü için p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: RDW, HGB, WBC, MPV, PLT, LYM, NEU, NLR, MLR ve PLR’nin kötü COVID-19 prognozu ile güçlü bir ilişkisi olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, enfeksiyon, prognoz, tam kan sayımı parametreleri

Muhammed Emin Demirkol, Musa Kaya, Derya Kocadağ, Emine Özsarı. Prognostic value of complete blood count parameters in COVID-19 patients. Northwest Med J. 2022; 2(2): 94-102

Corresponding Author: Muhammed Emin Demirkol, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale