ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 1 Year: 2023
IndexingQuick Search
Cytotoxic effects of calcitriol on osteosarcoma cells [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2022; 2(3): 163-167 | DOI: 10.54307/NWMJ.2022.63835

Cytotoxic effects of calcitriol on osteosarcoma cells

Hümeyra Çelik1, Ayhan Çetinkaya1, İlhan Çelik2
1Bolu Abant Izzet Baysal University, Department of Physiology, Bolu, Turkey
2Bolu Abant Izzet Baysal University, Department of Orthopedics and Traumatology, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: It was aimed to examine the effect of calcitriol which has known anticancer activities, on the osteosarcoma cell line SAOS-2 cells [1,25(OH)2D3].
METHODS: SAOS-2 cells were grown in culture in conventional culture flasks in DMEM medium at 37°C and 5% CO2. When the cells were 70-80% confluent, morphological changes were examined under an inverted microscope. The cells were passaged into 96 microplates, and after passage, different concentrations of calcitriol was applied to the cells (0.1; 0.5; 1; 5; 10; 25 nM/ml) was done. After administration, cytotoxic effect and proliferation rates/cell proliferation were analyzed by MTT method.
RESULTS: The effect of calcitriol applied at different concentrations in cultured cells were 0.1, 1, 10, 25 nM/ml doses, in these groups proliferation was found to be statistically significantly reduced compared to the control group (p≤0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our data imply that the antiproliferative effects of vitamin D applications can be benefited from in exosomal, combined and supportive treatments in osteosarcoma. Further trials are warranted to confirm and validate our findings.

Keywords: Cell culture techniques, cytotoxicity test, MTT formazan, calcitriol, osteosarcoma

Osteosarkom hücrelerine katsitriolün sitotoksik etkileri

Hümeyra Çelik1, Ayhan Çetinkaya1, İlhan Çelik2
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada antikanser etkileri olduğu bilinen kalsitriolün osteosarkoma hücre hattı olan SAOS-2’ye etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: SAOS-2 hücreleri klasik kültür flasklarında 37 C° ve %5 CO2 varlığında DMEM besiyerinde kültüre alınarak büyütüldü. Hücreler %70-80 konfluent oldukları zaman inverted mikroskop altında morfolojik değişimler incelendi, hücreler 96’lık mikroplaklara pasajlandı ve pasaj sonrasında hücrelere farklı konsantrasyonlarda cinnamaldehyde ve methanandamid uygulaması (her iki ilaç için 0,675;1,25; 2,5; 5; 10; 20; 50; 100 mM/ml) yapıldı. Uygulama sonrası sitotoksik etki ve proliferasyon hızları/hücre proliferasyonu MTT yöntemi ile incelendi.
BULGULAR: Farklı konsantrasyonlarda kültüre edilen kalsitriolün 0.1, 1, 10, 25 nM/ml dozlarının kontrol grubuna göre proliferasyonu istatistiksel olarak anlamlı ölçüde azalttığı tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımıza göre osteosarkomun tedavisinde D vitamininin antiproliferatif etkisinden eksozomal, kombine ve destek tedavi olarak faydalanabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda daha ileri çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Hücre kültürü teknikleri, sitotoksisite testleri, MTT formazan, kalsitriol, osteosarkoma

Hümeyra Çelik, Ayhan Çetinkaya, İlhan Çelik. Cytotoxic effects of calcitriol on osteosarcoma cells. Northwest Med J. 2022; 2(3): 163-167

Corresponding Author: Hümeyra Çelik, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale