ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 1 Year: 2023
IndexingQuick Search
Bone mineral density and vitamin D levels in parkinson’s disease: A retrospective controlled study [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2022; 2(1): 51-58 | DOI: 10.54307/NWMJ.2022.66375

Bone mineral density and vitamin D levels in parkinson’s disease: A retrospective controlled study

Elif Yakşi, Mustafa Fatih Yaşar
Bolu Abant Izzet Baysal University, Faculty Of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to compare bone mineral density and vitamin D levels in patients with Parkinson’s Disease (PD) and healthy controls.
METHODS: Eighty-six patients aged 60-85, diagnosed with PD and receiving regular medical treatment for the disease were screened. Data for 34 participants (19 women and 15 men) meeting the inclusion criteria were entered into the retrospective analysis. The data for 31 healthy age- and sex-matched participants (18 women and 13 men) were also included. Bone mineral density (BMD) values and vitamin D levels of each participant were recorded.
RESULTS: BMD values for the femoral neck and total hip in the PD group were statistically significantly lower than healthy controls. In addition, T-scores for the femoral neck, total hip, and trochanteric area, and Z-scores for the total hip and trochanteric area were also lower in the patients with PD than in the healthy controls. The two groups did not have significant differences regarding lumbar spinal BMD measurements and T- and Z-score values or vitamin D levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: PD’s total hip and femoral neck BMD measurements are low. Further multicenter studies involving larger patient populations are now needed to understand the incidence and mechanisms of osteoporosis in PD.

Keywords: bone mineral density, parkinson’s disease, vitamin D

Parkinson hastalığında kemik mineral yoğunluğu ve D vitamini düzeyleri: Retrospektif kontrollü çalışma

Elif Yakşi, Mustafa Fatih Yaşar
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Parkinson Hastalığı (PH) olan hastaların kemik mineral yoğunluğu (KMY) ve D vitamini düzeylerinin sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma amacıyla PH tanısı alan ve hastalığa yönelik düzenli medikal tedavi alan 60-85 yaş arası, 86 hastanın verileri retrospektif olarak tarandı. Dahil edilme kriterlerini karşılayan 34 PH bulunan hasta (19 kadın ve 15 erkek) ve yaş ve cinsiyet uyumlu 31 sağlıklı katılımcının (18 kadın ve 13 erkek) verileri analize dahil edildi. Her katılımcının kemik mineral yoğunluğu (KMY) değerleri ve D vitamini düzeyleri kaydedildi.
BULGULAR: PH grubunda femur boyun ve total kalça KMY değerleri sağlıklı kontrollere oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü. Ayrıca femur boyun, total kalça ve trokanterik bölge için T-skorları, total kalça ve trokanterik alan için Z-skorları PH’lı hastalarda sağlıklı kontrollere oranla daha düşük olarak saptandı. Lomber spinal KMY, T ve Z skor ölçümleri ve D vitamini düzeyleri açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PH’da total kalça ve femur boyun KMY ölçümlerinin daha düşük olduğu ancak lomber spinal ölçümlerin normal popülasyona oranla farklı olmadığı görülmüştür. PH’da osteoporoz insidansı ve mekanizmalarının anlaşılabilmesi için daha geniş çapta ve daha büyük hasta popülasyonlarını içeren, çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: kemik mineral yoğunluğu, parkinson hastalığı, D vitamini

Elif Yakşi, Mustafa Fatih Yaşar. Bone mineral density and vitamin D levels in parkinson’s disease: A retrospective controlled study. Northwest Med J. 2022; 2(1): 51-58

Corresponding Author: Elif Yakşi, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale