ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 1 Year: 2023
IndexingQuick Search
The prevalence of temporomandibular disorders among medical students [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2023; 3(1): 38-44 | DOI: 10.54307/NWMJ.2023.66376

The prevalence of temporomandibular disorders among medical students

Elif Yakşi, Adnan Demirel, Mustafa Fatih Yaşar, Serdar Kılınç, Muhammed Balcı
Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Bolu, Türkiye

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the frequency of temporomandibular disorders (TMD) among students at the Abant Izzet Baysal University Medical Faculty in Turkey.
METHODS: Two hundred eleven medical students aged between 18 and 30 were included in the study. The presence and severity of TMD were evaluated using the Fonseca Anamnestic Index (FAI). Parafunctional habits, bruxism, and orthodontic treatments potentially associated with TMD were investigated.
RESULTS: No TMD was determined in 87 (41.2%) of the participants, mild TMD in 82 (38.9%), moderate TMD in 37 (17.5%), and severe TMD in five (2.4%) in the evaluations performed using the FAI. The frequency of TMD was significantly higher in women compared to men (p<0.05). The incidences of parafunctional habits and self-reported bruxism were significantly higher among participants with TMD compared to those with no TMD (p<0.05). The severity of TMD also increased significantly in the presence of parafunctional habits and bruxism (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The incidence of TMD among medical students was 59% and female gender, parafunctional habits, and bruxism were found to be associated with the disorders.

Keywords: Fonseca’s Anamnestic Index, prevalence, temporomandibular joint disorders

Tıp fakültesi öğrencilerinde temporomandibuler bozuklukların prevalansı

Elif Yakşi, Adnan Demirel, Mustafa Fatih Yaşar, Serdar Kılınç, Muhammed Balcı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri arasında temporomandibular bozuklukların (TMD) sıklığınının belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya 18- 30 yaşları arasında 211 tıp fakültesi öğrencisi dahil edildi. TMD’nin varlığı ve şiddeti, Fonseca’nın Anamnestik İndeksi (FAI) kullanılarak değerlendirildi. TMD ile ilişkili olabilecek parafonksiyonel alışkanlıklar, bruksizm ve ortodontik tedaviler sorgulandı.
BULGULAR: Fonseca Anamnestik İndeks (FAI) kullanılarak yapılan değerlendirmede katılımcıların 87’sinde (%41,2) TMD yok, 82’sinde (%38,9) hafif, 37’sinde (%17,5) orta, 5’inde (%2,4) şiddetli TMD saptandı. Kadınlarda TMD sıklığı erkeklere oranla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti (p<0.05). Parafonksiyonel alışkanlıklar ve katılımcıların bildirdiği bruksizm sıklığı TMD olanlarda, olmayanlara göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Parafonksiyonel alışkanlıklar ve bruksizm varlığında TMD şiddeti anlamlı oranda artmıştı (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tıp fakültesi öğrencilerinde FAI ile belirlenen TMD sıklığı %59 olup, kadın cinsiyet, parafonksiyonel alışkanlıklar ve bruksizmin TMD ile ilişkili olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fonseca Anamnestik İndeks, prevalans, temporomandibuler eklem bozukluğu

Elif Yakşi, Adnan Demirel, Mustafa Fatih Yaşar, Serdar Kılınç, Muhammed Balcı. The prevalence of temporomandibular disorders among medical students. Northwest Med J. 2023; 3(1): 38-44

Corresponding Author: Elif Yakşi, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale