ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 2 Year: 2023
IndexingQuick Search
Novel oral anticoagulants’ efficacy and safety in comparison to vitamin K antagonists and low molecular weight heparins [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2023; 3(1): 23-30 | DOI: 10.54307/NWMJ.2023.70188

Novel oral anticoagulants’ efficacy and safety in comparison to vitamin K antagonists and low molecular weight heparins

Mustafa Enes Demirel1, Ufuk Turan Kürşat Korkmaz2
1Abant Izzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Emergency, Bolu, Türkiye
2Abant Izzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Bolu, Türkiye

INTRODUCTION: The last standard treatment for venous thromboembolism (VTE) is oral anticoagulation with a vitamin K antagonist. Treatment with a vitamin K antagonist requires frequent monitoring of the international normalized ratio (INR), and these drugs have several disadvantages. Direct oral anticoagulants are alternative drugs to oral anti-vitamin K anticoagulants. With safer ranges, novel oral anticoagulants (NOACs) have been accepted in guidelines as drugs of choice. This study aimed to retrospectively examine the outcomes of three new-generation anticoagulant drugs in a patient group.
METHODS: Two hundred eighteen adults were included in this retrospective cohort study. Patients are included in this study if they had been used any of these drugs in the past: Warfarin, low molecular weight heparin (LMWH), dabigatran, apixaban, and rivaroxaban. The study was conducted retrospectively for evaluating safety and effectiveness. Treatment charges for LMWH, warfarin, and NOAC were calculated based on info from the medical monitoring fee, approximate hospital transportation costs per INR measurement, and drug fees for 6 months.
RESULTS: In comparison with warfarin (n: 1, 1.4%), the risk of embolism recurrence was found higher with apixaban (n: 6, 20%, RR: 14.4, OR: 17.75, 95% CI: 2.03-154.99, p=0.002) and rivaroxaban (n: 6, 19.4%, RR: 13.94, OR: 17.04, 95% CI: 1.95-148.57, p=0.003) in patient groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Compared to the literature, the rivaroxaban and apixaban groups had greater bleeding and recurrence risk in our study. This may be due to dietary habits and genetic factors.

Keywords: Factor Xa inhibitors, dabigatran etexilate, heparin, low molecular weight warfarin

Yeni oral antikoagülanların etkinliklerinin ve güvenlik verilerinin vitamin K antagonistleri ve düşük molekül ağırlıklı heparinler ile karşılaştırılması

Mustafa Enes Demirel1, Ufuk Turan Kürşat Korkmaz2
1Abant Izzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Abant Izzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Venöz Trombombolizm(VTE)’de son standart tedavi, vitamin K antagonisti ile oral antikoagülasyondur. Bir K vitamini antagonisti ile tedavi, uluslararası normalleştirilmiş oranın (INR) sık sık izlenmesini gerektirir ve bu ilaçların çeşitli dezavantajları vardır. Doğrudan oral antikoagülanlar, oral anti-vitamin K antikoagülanlarına alternatif ilaçlardır. Daha güvenli aralıklarla yeni nesil oral antikoagülanlar (YOAK) kılavuzlarda kabul edilmiş ve tercih edilen ilaçlar haline gelmiştir. Bu çalışmada bir grup hastada üç yeni nesil antikoagülan ilacın sonuçlarını geriye dönük olarak incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif kohort çalışmasına toplam 218 yetişkin dahil edildi. Çalışmamızın örneklemini tedavilerinde warfarin, düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH), dabigatran, apixaban ve rivaroxaban’dan herhangi birini kullanan hastalar (n=218) oluşturmuştur. Çalışmada güvenlik ve etkinlik verileri geriye dönük tarandı. DMAH, warfarin ve YOAK için tedavi maliyetleri, tıbbi izlem için harcanan ücretler, INR ölçümleri için hastaneye ulaşım ücretleri ve altı aylık ilaç ücretleri hesaplanarak belirlendi.
BULGULAR: Warfarin ile karşılaştırıldığında (n: 1, %1,4) emboli nüksü riski apixaban grubunda daha yüksek bulundu (n: 6, %20, RR: 14,4, OR: 17,75, %95 GA: 2,03-154,99, p=0,002 ) ve rivaroxaban (n: 6, %19.4, RR: 13.94, OR: 17.04, %95 GA: 1.95-148.57, p=0.003) hasta grubunda da daha yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda literatürden farklı olarak rivaroksaban ve apiksaban gruplarında daha fazla kanama ve emboli nüksü görüldü. Bunun nedeni beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörler olabilir.

Anahtar Kelimeler: Faktör Xa inhibitörleri, dabigatran etexilate, heparin, düşük molekül ağırlıklı, warfarin

Mustafa Enes Demirel, Ufuk Turan Kürşat Korkmaz. Novel oral anticoagulants’ efficacy and safety in comparison to vitamin K antagonists and low molecular weight heparins. Northwest Med J. 2023; 3(1): 23-30

Corresponding Author: Mustafa Enes Demirel, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale