ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 1 Year: 2023
IndexingQuick Search
Seroprevalence of Francisella tularensis in patients with neck mass complaints [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2023; 3(1): 45-49 | DOI: 10.54307/NWMJ.2023.97269

Seroprevalence of Francisella tularensis in patients with neck mass complaints

Serdar Ferit Toprak1, Muhammed Ayral1, Serkan Dedeoğlu2, Erdal Özbek3, Hakan Temiz3
1Dicle University, Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Diyarbakır, Türkiye
2Health Sciences University, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Diyarbakır, Türkiye
3Dicle University, Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Diyarbakır, Türkiye

INTRODUCTION: Tularemia is a zoonotic disease endemic in the northern hemisphere. The causative agent of the disease is Francisella tularensis. F.tularensis is endemic in Turkey, predominantly in the Marmara and Black Sea regions, and causes small outbreaks. This study aimed to investigate the seroprevalence of F.tularensis in patients admitted to the Otorhinolaryngology outpatient clinic with the complaint of neck mass by using two different methods.
METHODS: Serum samples were collected from patients who were admitted to the Otorhinolaryngology outpatient clinic of Dicle University Faculty of Medicine Hospitals between January 2021 and December 2021 with the complaint of neck mass. A commercially available immunochromatographic lateral flow test (ICT) and a single-assay chemiluminescence test (CHT) were used to detect F.tularensis antibodies. Rose-Bengal test was performed on all sera to determine cross-reactions with antibodies produced in brucellosis. Brucella immunocapture agglutination tests (BCT) were performed on the sera of patients with positive screening tests.
RESULTS: The ages of patients diagnosed with neck mass ranged between 14–70 years, with a mean age of 44.5±12.1 years. Sixty two (62%) of the patients were male, and 38 (38%) were female. When the test results were evaluated, two sera were positive for F.tularensis by both ICT and CHT methods. The first serum tests were negative for Brucella. The titer of the second serum in the chemiluminescence test was low positive.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Tularemia should be considered in the differential diagnosis of patients presenting with neck mass complaints, especially in patients living in rural areas, and specific diagnostic tests should be performed. In addition, a more comprehensive seroprevalence study supported by molecular testing techniques to be conducted in Diyarbakır will provide clearer data on the extent to which tularemia affects our region and which subspecies is the causative agent.

Keywords: Neck mass, tularemia, seroprevalence

Boyunda kitle şikayeti olan hastalarda Francisella tularensis seroprevalansı

Serdar Ferit Toprak1, Muhammed Ayral1, Serkan Dedeoğlu2, Erdal Özbek3, Hakan Temiz3
1Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, Diyarbakır, Türkiye
3Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Bölümü, Diyarbakır, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tularemi, kuzey yarımkürede endemik olarak görülen zoonotik bir hastalıktır. Hastalığın etkeni Francisella tularensis’tir. Francisella tularensis, Türkiye’de, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde endemiktir ve küçük salgınlara neden olmaktadır. Bu çalışmada, Kulak Burun Boğaz polikliniğine boyunda kitle şikayeti ile başvuran hastalarda Francisella tularensis seroprevalansının iki farklı yöntem kullanılarak araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Kulak Burun Boğaz polikliniğine Ocak 2021-Aralık 2021 tarihleri arasında boyunda kitle şikayeti ile başvuran hastalardan serum örnekleri toplandı. F. tularemia karşı oluşan antikorlar ticari olarak temin edilebilen immunokromatografik (ICT) ve kemilüminesans (CHT) yöntemle çalışılan testlerle tespit edildi. Brusellozda oluşan antikorlarla çapraz reaksiyonları belirlemek için tüm serumlara Rose-Bengal tarama testi yapıldı. Tarama testleri pozitif olan hastaların serumlarına Brucella immunocapture aglütinasyon testleri (BCT) yapıldı.
BULGULAR: Boyun kitlesi tanısı alan hastaların yaşları 14-70 arasında değişmekte olup, ortalama yaş 44,5±12,1’di. Hastaların 62’si (%62) erkek, 38’i (%38) kadındı. Test sonuçları değerlendirildiğinde, hem ICT hem de CHT yöntemiyle iki farklı serum F. tularemia için pozitif bulundu. Brucella antikorları için ilk serumun testleri negatifti. Kemilüminesans yöntemle çalışan testte ikinci serumun titresi düşük derecede pozitif saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Boyunda kitle şikayeti ile başvuran ve özellikle kırsal kesimde yaşayan hastalarda ayırıcı tanıda tularemi düşünülmeli ve spesifik tanı testleri yapılmalıdır. Ayrıca Diyarbakır’da yapılacak moleküler test teknikleriyle desteklenmiş daha kapsamlı bir seroprevalans çalışması, tulareminin bölgemizi ne ölçüde etkilediği ve hangi alt türün etken olduğu konusunda daha net veriler sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Boyunda kitle, tularemi, seroprevalans

Serdar Ferit Toprak, Muhammed Ayral, Serkan Dedeoğlu, Erdal Özbek, Hakan Temiz. Seroprevalence of Francisella tularensis in patients with neck mass complaints. Northwest Med J. 2023; 3(1): 45-49

Corresponding Author: Serkan Dedeoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale