ISSN: 2979-9538
Volume : 3 Issue : 1 Year : 2023
IndexingQuick Search
Northwestern Medical Journal
The role of body mass index in postoperative complications of surgical treatment for early-stage lung cancer cases [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2023; 3(1): 1-8 | DOI: 10.54307/NWMJ.2023.00710

The role of body mass index in postoperative complications of surgical treatment for early-stage lung cancer cases

Sercan Aydın1, Gizem Keçeci Özgür2, Tevfik İlker Akçam2, Ayşe Gül Ergönül2, Ali Özdil2, Kutsal Turhan2, Alpaslan Çakan2, Ufuk Çağırıcı2
1İzmir Democracy University, Buca Seyfi Demirsoy Education and Research Hospital, Department of Thoracic Surgery, İzmir, Türkiye
2Ege University, Faculty of Medicine, Department of Thoracic Surgery, İzmir, Türkiye

INTRODUCTION: Body mass index is an important condition that may affect postoperative complications. Although there are studies on this subject in the literature, we aimed to reveal the relationship between body mass index and complications in lung cancer surgery more distinctly by limiting the factors that may directly affect postoperative complications such as operation type and staging.
METHODS: Patients undergoing thoracotomy and lobectomy for early-stage primary lung cancer in our clinic between January 2014 and October 2021 were retrospectively analyzed. The demographic characteristics of the 292 patients and their body mass indexes (BMI) were grouped in line with the recommendation of the World Health Organization and analyzed in terms of postoperative complications and length of stay.
RESULTS: The mean age of the cases was 61.93±0.55 (34-86) years, and the mean body mass index was 26.89±0.30 (16.44-58.27) kg/m². The mean BMI value was 17.40 kg/m² for group 1, 22.55 kg/m² for group 2, 27.25 kg/m² for group 3, and 33.75 kg/m² for group 4. At least one complication developed in 71.4% of the cases in group 1, these values were 58.5% - 52.8% - 35.2% for group 2, group 3, and group 4, respectively. It was determined that cases with high body mass index had a lower risk of developing complications in the postoperative period (p=0.003).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that body mass index is a factor that can give an idea about postoperative complications, prolonged air drainage, and hemorrhage in patients for whom resection is planned due to lung cancer.

Keywords: Body mass index, complication, lung cancer, thoracotomy

Erken evre akciğer kanseri olgularının cerrahi tedavisinde beden kitle indeksinin postoperatif komplikasyonlardaki rolü

Sercan Aydın1, Gizem Keçeci Özgür2, Tevfik İlker Akçam2, Ayşe Gül Ergönül2, Ali Özdil2, Kutsal Turhan2, Alpaslan Çakan2, Ufuk Çağırıcı2
1İzmir Demokrasi Üniversitesi, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Beden kitle indeksi ameliyatlar sonrası komplikasyonları etkileyebilecek önemli bir durumdur. Literatürde bu konuda araştırmalar bulunsa da çalışmamızda farklı olarak operasyon tipi ve hastalık evresi gibi postoperatif komplikasyonları doğrudan etkileyebilecek unsurları sınırlandırarak beden kitle indeksi ile akciğer kanseri cerrahisinin komplikasyonları arasındaki ilişkiyi daha net bir şekilde ortaya koymayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Ocak 2014 – Ekim 2021 tarihleri arasında erken evre primer akciğer kanseri nedeniyle torakotomi ile lobektomi uygulanan olgular retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya dahil olan 292 hastanın demografik özellikleri ve dünya sağlık örgütünün önerisine göre gruplandırılmış beden kitle indeksleri (BKİ), postoperatif komplikasyonları ve yatış süreleri ile analiz edildi.
BULGULAR: Olguların yaş ortalaması 61.93±0.55 (34-86) yıl, beden kitle indeksi ortalaması 26.89±0.30 (16.44-58.27) kg/m² olarak hesaplandı. Grup 1 için ortalama BKİ değerinin 17.40 kg/m², grup 2 için 22.55 kg/m², grup 3 için 27.25 kg/m², grup 4 için 33.75 kg/m² olduğu saptandı. Grup 1’ deki olguların %71.4’ ünde en az bir komplikasyon gelişirken grup 2, grup 3 ve grup 4 için bu değerler sırasıyla %58.5 - %52.8 - %35.2 olarak bulundu. Yüksek beden kitle indeksli olguların postoperatif dönemde komplikasyon gelişimi açısından daha düşük risk taşıdığı belirlendi (p=0.003).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akciğer kanseri sebebi ile rezeksiyon planlanan olgularda beden kitle indeksinin pos-toperatif komplikasyonlar, uzamış hava drenajı ve hemoraji açısından fikir verebilecek bir faktör olduğunu saptadık.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, beden kitle indeksi, komplikasyon, torakotomi

Sercan Aydın, Gizem Keçeci Özgür, Tevfik İlker Akçam, Ayşe Gül Ergönül, Ali Özdil, Kutsal Turhan, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı. The role of body mass index in postoperative complications of surgical treatment for early-stage lung cancer cases. Northwest Med J. 2023; 3(1): 1-8

Corresponding Author: Sercan Aydın, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale