ISSN: 2757-7724
Volume : Issue : Year : 2021
Indexing

Quick Search
Northwestern Medical Journal
Association Between the Inflammatory Parameters and Prognosis of Bell’s Palsy [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2021; 1(2): 35-41 | DOI: 10.5222/NWMJ.2021.03522

Association Between the Inflammatory Parameters and Prognosis of Bell’s Palsy

Ergun Sevil1, Betul Değer Kulaksiz2, Ayla Islamoglu2
1Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Medicine, Alanya, Turkey
2Trabzon Kanuni Training and Research Hospital,Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Trabzon, Turkey

INTRODUCTION: Bell's palsy is a form of deficiency in the face and paralysis related to peripheral- nerve dysfunction. Our study investigates the role of the inflammatory values in predicting Bell’s palsy prognosis.

METHODS: A total of 58 Bell’s palsy ≥ III patients, according to the House Brackman classification, on the first presentation were taken as the study group, and 60 age and gender-matched healthy people without any disease formed the control group. The success of the corticosteroid treatment was accepted as House Brackmann grades I and II in the post-treatment follow-up, and grades III to VI patients were evaluated as partial-not meaningful recovery. In addition, pretreatment hemogram and biochemistry tests were recorded, and the C-reactive protein (CRP)/albumin ratio, Neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), red blood cell distribution width (RDW), and mean platelet volume (MPV) of the patients were compared.

RESULTS: In the study group, the CRP/albumin ratio and the mean RDW were statistically significantly higher than the control group (0.958 ± 0.91 vs. 0.478 ± 0.322, p = 0.029; 13.89 ± 1.27 vs. 12.98 ± 0.72, p <0.001). RDW was statistically significantly higher in those with partial-not meaningful recovery than the successfully treated patients (14.43 ± 1.59 vs. 13.67 ± 1.06, p = 0.030). Other laboratory parameters were not significantly different (p>0.05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: Higher CRP/albumin, RDW, NLR, MPV were related to a poor prognosis for Bell’s palsy. RDW, which to date has been a widely used marker for inflammation, could be a potentially promising marker for use in predicting prognosis in Bell’s palsy.

Keywords: Bell’s palsy, C-reactive protein, albumin, red blood cell distribution width

Enflamatuar Parametreler ve Bell Paralizisi Prognozu Arasındaki İlişki

Ergun Sevil1, Betul Değer Kulaksiz2, Ayla Islamoglu2
1Alanya Alaaddin Keykubat Universitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Ana Bilim dalı, Alanya, Türkiye
2Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, Trabzon, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bell’s palsy periferik sinir disfonksiyonu ile ilişkili fasiyal sinirin akut parazi veya paralizisidir. Bu çalışmanın amacı, Bell’s palsy olan hastaların prognozunu tahmin etmede enflamatuar parametrelerin önemini araştırmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: House Brackman sınıflandırmasına göre Bell's palsy ≥ III olan toplam 58 hasta çalışma grubu olarak alınmış, kontrol grubunu ise yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 60 sağlıklı gönüllü oluşturmuştur. Tedavi sonrası takipte kortikosteroid tedavisinin başarısı House Brackmann grade I ve II olarak kabul edildi ve grade III ile VI olan hastalar kısmi-anlamlı olmayan iyileşme olarak değerlendirildi. Tedavi öncesi hemogram ve biyokimya testleri kaydedildi. Çalışma ve kontrol gruplarının C-reactive protein (CRP) / albümin oranı, nötrofil / lenfosit oranı (NLO), kırmızı kan hücresi dağılım genişiği (RDW) ve ortalama trombosit hacmi (MPV) değerleri karşılaştırıldı.

BULGULAR: C-reactive protein / albümin çalışma grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (0,958 ± 0,91'e karşı 0,478 ± 0,322, p = 0,029). Ortalama RDW, çalışma grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (13.89 ± 1.27'ye karşı 12.98 ± 0.72, p <0.001). RDW değeri, kısmı- anlamlı olmayan iyileşme gösterenlerde, başarıyla tedavi edilen hastalara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti (14.43 ± 1.59'a karşı 13.67 ± 1.06, p = 0.030). Diğer laboratuar parametrelerinde gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmedi (p> 0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: CRP / albümin, RDW, NLO ve MPV yüksekliği Bell’s palsy’de kötü prognozla ilişkilidir. Bugüne kadar yaygın olarak kullanılan enflamatuar bir belirteç olan RDW, Bell’s palsy’de prognozu tahmin etmede umut verici bir belirteç olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bell’s palsy, C-reaktif protein, albümin, kırmızı kan hücresi dağılım genişliği

Ergun Sevil, Betul Değer Kulaksiz, Ayla Islamoglu. Association Between the Inflammatory Parameters and Prognosis of Bell’s Palsy. Northwest Med J. 2021; 1(2): 35-41

Corresponding Author: Ergun Sevil, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale