ISSN: 2757-7724
Volume : 2 Issue : 2 Year : 2022
Indexing

Quick Search
Northwestern Medical Journal
Sonographic examination of respiratory muscles in chronic obstructive lung disease and evaluation of the relationship with clinical severity of exacerbation [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2022; 2(2): 84-93 | DOI: 10.54307/NWMJ.2022.09719

Sonographic examination of respiratory muscles in chronic obstructive lung disease and evaluation of the relationship with clinical severity of exacerbation

Semiha Akbulut1, Zeliha Coşgun1, Emine Özsarı2, Oya Kalaycıoğlu3
1Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Bolu, Turkey
2Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Bolu, Turkey
3Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to sonographically examine the fraction of thickening in the respiratory muscles during the acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and to determine its relationship with the clinical severity of the exacerbation.
METHODS: This prospective study looked at 159 people over the age of 50 who were diagnosed with COPD using the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) criteria and were admitted to the hospital because they were having an acute COPD flare-up. Ultrasonography was used to measure how thick the parasternal intercostals, pectoralis major, and diaphragm muscles were in each patient.
RESULTS: Of the patients, 63 had mild, 63 had moderate, and 33 had severe exacerbations. Parasternal intercostal and pectoralis major muscle thickening fractions were significantly higher in moderate and severe exacerbations compared to mild exacerbations, while the diaphragm muscle thickening fraction was significantly lower (p<0.001). In the severe and moderate exacerbation groups, the thickening percentages of parasternal intercostal and pectoralis major muscle were significantly higher in severe exacerbation than in moderate exacerbation (p<0.001). There was no significant difference in the diaphragm muscle thickening fraction between the two groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Ultrasonography of the respiratory muscles may provide useful information in identifying COPD patients at risk of severe exacerbation, as well as a reliable and repeatable biomarker in patient follow-up.

Keywords: COPD exacerbation, parasternal muscle, respiratory muscle ultrasonography, thickening fraction

Kronik akciğer hastalığında solunum kaslarının sonografik incelenmesi ve klinik alevlenme şiddeti ile ilişkisinin değerlendirilmesi

Semiha Akbulut1, Zeliha Coşgun1, Emine Özsarı2, Oya Kalaycıoğlu3
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
3Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) akut alevlenmesi sırasında solunum kaslarındaki kalınlaşma fraksiyonunun sonografik olarak incelenmesi ve alevlenmenin klinik şiddeti ile ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif çalışmaya, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) kriterlerine göre KOAH tanısı alan ve KOAH’ın akut alevlenmesi ile başvuran 50 yaş üstü toplam 159 hasta dahil edildi. Hastaların parasternal interkostal, pektoralis major ve diyafram kaslarının kalınlıkları ultrasonografik olarak ölçüldü.
BULGULAR: Hastaların 63’ünde hafif, 63’ünde orta ve 33’ünde şiddetli alevlenme vardı. Parasternal interkostal ve pektoralis majör kas kalınlaşma fraksiyonları orta ve şiddetli alevlenmelerde hafif alevlenmelere göre anlamlı olarak yüksek, diyafram kası kalınlaşma fraksiyonu ise anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.001). Şiddetli ve orta şiddette alevlenme gruplarında, parasternal interkostal ve pektoralis majör kas kalınlaşma fraksiyonları şiddetli alevlenmelerde orta alevlenmelere göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.001). Diyafram kası kalınlaşma fraksiyonu açısından iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Solunum kaslarının ultrasonografi ile değerlendirilmesi, şiddetli alevlenme riski olan KOAH hasta grubunu karakterize etmede faydalı bilgiler sağlayabilir ve hasta takibinde belki de güvenilir ve tekrarlanabilir bir biyobelirteç sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Kalınlaşma fraksiyonu, KOAH alevlenmesi, parasternal kas, solunum kası ultrasonografisi

Semiha Akbulut, Zeliha Coşgun, Emine Özsarı, Oya Kalaycıoğlu. Sonographic examination of respiratory muscles in chronic obstructive lung disease and evaluation of the relationship with clinical severity of exacerbation. Northwest Med J. 2022; 2(2): 84-93

Corresponding Author: Zeliha Coşgun, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale