ISSN: 2979-9538
Volume : 2 Issue : 3 Year : 2023
IndexingQuick Search
Northwestern Medical Journal
Subchronic effects of bay leaves (syzygium polyanthum) extract on body weight, physical changes and mortality in female wistar rats with low iron diet [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2022; 2(3): 138-144 | DOI: 10.54307/NWMJ.2022.25744

Subchronic effects of bay leaves (syzygium polyanthum) extract on body weight, physical changes and mortality in female wistar rats with low iron diet

Suharni Ani1, Dono Indarto2, Risya Cilmiaty3
1Human Nutrition Sciences, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
2Department of Physiology and Biomedical Laboratory, Faculty of Medicine, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
3Department of Dentistry and Oral Health, General Hospital UNS, Faculty of Medicine, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

INTRODUCTION: Anemia is a globally nutritional problem and taking iron tablets regularly is recommended. Meanwhile, bay leaves are widely used for food flavoring, but only limited for anemia treatment. This study aimed to investigate the subchronic effects of bay leaves extract on body weight (BW), physical changes, and mortality in female Wistar rats with low iron diet.
METHODS: Thirty female Wistar rats, aged 8-10 weeks and weighing 160-200 g, were used in this research study. They were randomly divided into 5 groups: the positive control (PC) received an AIN 93 M standard food, supplemented with 1.36 mg/100 g Fe mineral mix (low iron diet), and 3.7 mg/kg BW iron tablet, while the treatment (T1-4) groups received the low iron diet, supplemented with 300; 1.000; 2.000; and 5.000 mg/kg BW bay leaves extract respectively for 28 days. Furthermore, BW measurement was carried out in day 0, 14, and 28 and physical changes were regularly observed 5 times using a checklist. Data were analyzed using one way ANOVA and repeated measures tests.
RESULTS: The average of BW in all rat groups increased slightly except in PC group. The PC group had the highest average of BW (184.2±5.54g) on day 28 of treatment, but it was not significantly compared to other groups (p=0.123). Rats in groups C and T showed normal physical performances, somatomotor activities, and zero death.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Oral administrations of four doses of bay leaves extract to female Wistar rats with low iron diet showed no observed adverse effects.

Keywords: Bay leaves extract, subchronic toxicity, anemia, female wistar rats

Düşük demir içerikli diyetle beslenen dişi wistar ratlarda szygium polyanthum ekstresinin vücut ağırlığı, fiziksel değişiklikler ve mortalite üzerine kronik etkileri

Suharni Ani1, Dono Indarto2, Risya Cilmiaty3
1İnsan Beslenme Bilimleri, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Endonezya
2Fizyoloji ve Biyomedikal Laboratuvar Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Endonezya
3Diş Hekimliği ve Ağız Sağlığı Anabilim Dalı, Genel Hastane UNS, Tıp Fakültesi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Endonezya

GİRİŞ ve AMAÇ: Anemi, dünya çapında bir beslenme sorunudur ve düzenli olarak demir tabletleri alınması önerilir. Defne yaprağı, gıda aroması için yaygın olarak kullanılır, ancak anemi tedavisi için sınırlıdır. Bu çalışma, düşük demir diyetli dişi Wistar sıçanlarda defne yaprağı ekstraktının vücut ağırlığı (BW), fiziksel değişiklikler ve mortalite üzerindeki subkronik etkilerini araştırmayı amaçladı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu laboratuvar deneyinde 8-10 haftalık ve 160-200 g ağırlığında 30 dişi Wistar sıçan kullanıldı ve rastgele 5 gruba ayrıldı: pozitif kontrole (PC) AIN 93 M standart gıda, 1.36 ile ilave edildi. mg/100 g Fe mineral karışımı (düşük demir diyeti) ve 3.7 mg/kg VA demir tableti tedavi sırasında (T1-4) gruplarına düşük demir diyeti verildi ve 300; 1000; 2.000; 28 gün boyunca sırasıyla 5.000 mg/kg BW defne yaprağı özütü. 0, 14 ve 28. günlerde VA ölçümü yapıldı ve bir kontrol listesi kullanılarak düzenli olarak 5 kez fiziksel değişiklikler gözlendi. Veriler tek yönlü ve tekrarlanan ölçümler ANOVA testleri kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR: PC grubu hariç tüm sıçan gruplarında ortalama vücut ağırlığı biraz arttı. PC grubu 28. günde tedavide en yüksek ortalama vücut ağırlığına (184.2±5.54g) sahipti, ancak diğer gruplarla karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık göstermedi (p=0,123). C ve T gruplarındaki sıçanlar normal fiziksel performans, somatomotor aktivite ve sıfır ölüm gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Düşük demir diyeti olan dişi Wistar sıçanlarında dört doz defne yaprağı ekstraktının oral uygulamaları gözlenen herhangi bir yan etki göstermedi.

Anahtar Kelimeler: Defne yaprağı ekstresi, subkronik toksisite, anemi, dişi wistar fareleri

Suharni Ani, Dono Indarto, Risya Cilmiaty. Subchronic effects of bay leaves (syzygium polyanthum) extract on body weight, physical changes and mortality in female wistar rats with low iron diet. Northwest Med J. 2022; 2(3): 138-144

Corresponding Author: Dono Indarto, Indonesia
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale