ISSN: 2757-7724
Volume : Issue : Year : 2021
Indexing

Quick Search
Northwestern Medical Journal
The Impact of COVID-19 Pandemic on Pediatric Bronchoscopy for Foreign Body Aspiration [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2021; 1(2): 42-47 | DOI: 10.5222/NWMJ.2021.28291

The Impact of COVID-19 Pandemic on Pediatric Bronchoscopy for Foreign Body Aspiration

Yeliz Kart, Emine Bilaloğlu, Muhammed Akif Ertuğrul, Levent Duman, Mustafa Çağrı Savaş
Süleyman Demirel Universty, Pediatric Surgery Department, Isparta

INTRODUCTION: As the case number of COVID-19 has grown exponentially around the world, elective surgical operations have been reduced in many centers. However, it is obvious that bronchoscopy performed due to foreign body aspiration in children cannot be delayed. The aim of this study is to investigate the effects of the COVID-19 pandemic on bronchoscopic procedures in children with suspected foreign body aspiration.
METHODS: Sixty-three patients who admitted to our hospital with suspected foreign body aspiration between 1 January 2016 and 31 December 2020 were included in the study. The patients were divided into two groups according to admission date as those admitted before and after 10 March 2020, in which the first case of COVID-19 has been reported in Turkey. Patients age, gender, history, physical examination findings, thorax radiography and computed tomography findings, the time period between admission to the hospital and bronchoscopy, presence of foreign body in bronchoscopy and complications were evaluated retrospectively from medical records.
RESULTS: The study included a total of 63 patients, of whom 48 were in group 1 and 15 in group 2. Foreign body aspiration was more commonly seen in boys in both groups. The mean age of the patients was 38.35 (±37.08) months in group 1 and 27.06 (±38.18) months in group 2. When the two groups were compared in terms of the presence of a foreign body history, physical examination findings, thorax radiography findings and post-procedural complications, no significant differences were found. The time period between admission to the hospital and bronchoscopy was 10.45 (±19.66) hours in group 1 and 35.93 (±32.53) hours in group 2. This period was significantly longer in the group 2 when compared to group 1.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Foreign body aspiration in children continues to occur during the COVID-19 pandemic. Bronchoscopy can be performed safely in these patients by taking necessary precautions.

Keywords: Foreign body, aspiration, children, COVID-19

Covid-19 Pandemisinin Yabancı Cisim Aspirasyonlarında Pediatrik Bronkoskopi Üzerine Etkisi

Yeliz Kart, Emine Bilaloğlu, Muhammed Akif Ertuğrul, Levent Duman, Mustafa Çağrı Savaş
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Isparta

GİRİŞ ve AMAÇ: Yabancı cisim aspirasyonu, pediyatrik popülasyonda sık görülen bir hava yolu acil durumudur. COVID-19 vaka sayısı dünya çapında katlanarak arttığından, birçok merkezde elektif cerrahi operasyonlar azalmıştır. Ancak çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle yapılan bronkoskopinin geciktirilemeyeceği aşikardır. Bu çalışmanın amacı, yabancı cisim aspirasyonu şüphesi olan çocuklarda COVID-19 pandemisinin bronkoskopik işlemler üzerindeki etkilerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında şüpheli yabancı cisim aspirasyonu ile hastanemize başvuran 63 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar başvuru tarihine göre Türkiye’de ilk COVID-19 vakası bildirilen 10 Mart 2020 öncesi ve sonrasında başvuranlar olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, öyküsü, fizik muayene bulguları, toraks grafisi ve bilgisayarlı tomografi bulguları, hastaneye başvuru ile bronkoskopi arasında geçen süre, bronkoskopide yabancı cisim varlığı ve komplikasyonları tıbbi kayıtlardan geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 48'i grup 1'de ve 15'i grup 2'de olmak üzere toplam 63 hasta dahil edildi. Yabancı cisim aspirasyonu her iki grupta da erkeklerde daha sık görüldü. Hastaların ortalama yaşı grup 1'de 38.35 (± 37.08) ay, grup 2'de 27.06 (± 38.18) aydı. Yabancı cisim öyküsü varlığı, fizik muayene bulguları, göğüs radyografisi açısından iki grup karşılaştırıldığında bulgular ve işlem sonrası komplikasyonlar, önemli bir farklılık bulunmadı. Hastaneye başvuru ile bronkoskopi arasındaki süre grup 1'de 10,45 (± 19,66) saat, grup 2'de 35,93 (± 32,53) saatti. Bu süre grup 2'de grup 1'e göre anlamlı olarak daha uzundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19 salgını sırasında çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu oluşmaya devam etmektedir. Bu hastalarda gerekli önlemler alınarak bronkoskopi güvenle yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: yabancı cisim, aspirasyon, çocuk, COVID-19

Yeliz Kart, Emine Bilaloğlu, Muhammed Akif Ertuğrul, Levent Duman, Mustafa Çağrı Savaş. The Impact of COVID-19 Pandemic on Pediatric Bronchoscopy for Foreign Body Aspiration. Northwest Med J. 2021; 1(2): 42-47

Corresponding Author: Yeliz Kart, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale