ISSN: 2757-7724
Volume : Issue : Year : 2021
Indexing

Quick Search
Northwestern Medical Journal
Relationship between microalbuminuria and metabolic parameters in a normotensive population with obesity [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2021; 1(2): 27-34 | DOI: 10.5222/NWMJ.2021.32032

Relationship between microalbuminuria and metabolic parameters in a normotensive population with obesity

Mehmet Avcı1, Sule Temizkan2
1Department of Family Medicine, Kartal Family Health Center Number 1, Istanbul, Turkey
2Department of Endocrinology and Metabolism, Başkent University Istanbul Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Today, the second-most common cause of preventable death after smoking is obesity. Microalbuminuria is defined as an albumin to creatinine ratio (ACR) of more than 30 mg per gram of creatinine. Obesity increases microalbuminuria by affecting the kidneys.
METHODS: This study was carried out by retrospectively examining the files of obese [Body mass index (BMI) ≥30 kg/m2)] individuals between the ages of 18 and 65 with spot microalbuminuria test in urine who admitted to the obesity outpatient clinic of a tertiary hospital between January 2013 and June 2015. Four hundred ninety subjects were included in the study. The physical parameters, blood and urine tests of the subjects included in the study at the time of first admission to the obesity clinic were examined.
RESULTS: Microalbuminuria was positive in 5.7 % of the participants. The glycated hemoglobin (HbA1c) and uric acid levels for subjects in the microalbuminuria-positive group were higher than in the levels of subjects in the microalbuminuria-negative group [5.6 (5.8-5.5) vs 5.5 (5.7-5.2); P=0.012 and 5.2 (6-4.5) vs 4.7 (5.5-4.2); P=0.038, respectively]. In microalbuminuria-negative group, 25-hydroxyvitamin D3 (25-OH D3) levels were higher than in the microalbuminuria-positive group [12 (18-7.1) vs 8.4 (12.9-6.9); P=0.032]. Urine albumin to creatinine ratio was positively associated with BMI, fasting insulin (FI), Homeostatic model assessment for insulin resistance (HOMA-IR), triglycerides (TG) and c-reactive protein (CRP).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Obesity increases microalbuminuria by affecting the kidneys. Microalbuminuria is associated with insulin resistance, dyslipidemia and low 25-OH D3. Microalbuminuria must be checked in obese individuals. The prevalence of obesity should be reduced for a healthier life.

Keywords: Microalbuminuria, Urine albumin to creatinine ratio (ACR), Body mass index (BMI), Obesity

Normotansif obez bireylerde mikroalbuminürinin metabolik parametrelerle ilişkisi

Mehmet Avcı1, Sule Temizkan2
1Kartal 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Polikliniği, İstanbul
2Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Günümüzde önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci en önemli nedeni obezitedir. Mikroalbuminüri; albümin/kreatinin oranının 30 mg/g üzerinde olması olarak tanımlanmaktadır. Obezite böbrekleri etkileyerek mikroalbuminüriyi artırmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2013-Haziran 2015 tarihleri arasında üçüncü basamak bir hastanenin obezite polikliniğine başvuran obez [Vücut kitle indeksi (VKİ) ≥30 kg/m2)] bireyleri retrospektif olarak değerlendirdik. Çalışmaya hipertansiyon, diyabet, böbrek hastalığı olan hastalar dahil edilmedi. 18-65 yaş aralığındaki 490 obez birey çalışmaya alındı. Bireylerin obezite polikliniğine ilk başvuru sırasındaki fiziksel ve biyokimyasal parametreleri incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilenlerin %5,7’sinde mikroalbuminüri saptandı. Mikroalbuminürisi olan gruptaki bireylerin glikozillenmiş hemoglobin A1c (HbA1c) ve ürik asit seviyeleri mikroalbuminürisi olmayan gruptaki bireylerden daha yüksekti [5.6 (5.8-5.5) vs 5.5 (5.7-5.2); P=0.012 ve 5.2 (6-4.5) vs 4.7 (5.5-4.2); P=0.038, sırasıyla]. Mikroalbuminürisi olmayan grupta 25-hidroksivitamin D3 (25-OH D3) seviyeleri mikroalbuminürisi olan gruptan daha yüksekti [12 (18-7.1) vs 8.4 (12.9-6.9); P=0.032]. VKİ, açlık insülini, Homeostatic model assessment for insulin resistance (HOMA-IR), trigliserid ve C-reaktif protein (CRP) ile mikroalbuminüri düzeyi arasında ilişki bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Obezite böbrekleri etkileyerek mikroalbuminüriyi artırmaktadır. Mikroalbuminüri; insülin direnci, dislipidemi ve düşük 25-OH D3 ile ilişkilidir. Mikroalbuminüri obez bireylerde mutlaka bakılmalıdır. Daha sağlıklı bir yaşam için obezite prevalansı azaltılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Mikroalbuminüri, İdrar albümin kreatinin oranı, Vücut kitle indeksi (VKİ), Obezite

Mehmet Avcı, Sule Temizkan. Relationship between microalbuminuria and metabolic parameters in a normotensive population with obesity. Northwest Med J. 2021; 1(2): 27-34

Corresponding Author: Mehmet Avcı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale