ISSN: 2979-9538
Volume : Issue : Year : 2023
IndexingQuick Search
Northwestern Medical Journal
Evaluation of left atrial volume and functions by 3D echocardiography in patients with prediabetes and investigation of its correlation with NT-pro ANP levels [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2022; 2(1): 40-50 | DOI: 10.54307/NWMJ.2022.33043

Evaluation of left atrial volume and functions by 3D echocardiography in patients with prediabetes and investigation of its correlation with NT-pro ANP levels

Ferhat Eyyupkoca1, Şıho Hidayet1, Fatma Özyalın2, Adil Bayramoğlu1, Mehmet Sait Altıntaş1, Julide Yağmur1
1İnönü University, Turgut Özal Medical Center, Department Of Cardiology, Malatya, Turkey
2Turgut Özal University, Department Of Veterinary, Malatya, Turkey

INTRODUCTION: An increased burden of cardiovascular disease is observed in prediabetes compared to normoglycemic. In this study, we aimed to evaluate left atrium (LA) volume indices and mechanical functions in prediabetes patients by real-time three-dimensional echocardiography (3DE) and examine the relationship of these parameters with N-terminal pro-atrial natriuretic peptide (NT-pro-ANP) levels.
METHODS: 41 patients diagnosed with prediabetes by the oral glucose tolerance test in the endocrinology outpatient clinic and 43 healthy controls were included in this study. We evaluated the volume indices and mechanical functions of the LA using 3DE. Plasma NT-proANP was evaluated by the enzyme-linked immunosorbent assay method.
RESULTS: Median NT-pro-ANP level was higher in the prediabetes group than the control group (1.5 vs 0.7 nmol/L, p<0.001). Levels of LA volume index (LAVI), minimum and maximum of LA volume (Vmin, Vmax; respectively), pre- atrial contraction volume (VpreA), active emptying fraction, and total and active emptying volume, each reflects reservoir and pump functions of LA, were higher in the prediabetes group. In contrast, the LA passive emptying fraction (PEF) level was lower (p<0.05). There was a positive correlation between levels of NT-pro-ANP and Vmax (r= 0.352, p=0.024), Vmin (r= 0.563, p<0.001), VpreA (r= 0.504, p<0.001), and LAVI (r= 0.338, p=0.031), while negative correlation existed between levels of NT-pro-ANP and total emptying fraction (r = -0.522, p<0.001) and PEF (r= -0.349, p=0.025) was found.
DISCUSSION AND CONCLUSION: LA volume and mechanical functions are impaired in prediabetes patients, and this deterioration was positively correlated with NT pro-ANP levels. The current findings demonstrate that cardiac structural deterioration in prediabetes patients is just initiated before overt diabetes onset.

Keywords: glycemia, left atrium, N-terminal pro-atrial atriuretic peptide, prediabetes, three-dimensional echocardiography

Prediyabetli hastalarda sol atriyal hacim ve fonksiyonlarının 3D ekokardiyografi ile değerlendirilmesi ve NT-pro ANP düzeyleri ile korelasyonunun araştırılması

Ferhat Eyyupkoca1, Şıho Hidayet1, Fatma Özyalın2, Adil Bayramoğlu1, Mehmet Sait Altıntaş1, Julide Yağmur1
1İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Malatya
2Turgut Özal Üniversitesi, Veterinerlik Bölümü, Malatya

GİRİŞ ve AMAÇ: Prediyabet hastalarında kardiyovasküler hastalık riski normoglisemili bireylere göre daha yüksektir. Bu çalışmada prediyabet hastalarında sol atriyum (LA) hacim indekslerini ve mekanik fonksiyonları gerçek zamanlı üç boyutlu ekokardiyografi (3DE) ile değerlendirmeyi ve bu parametrelerin N-terminal proatriyal natriüretik peptid (NT-pro-ANP) seviyeleri ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya endokrinoloji polikliniğine başvuran ve oral glukoz tolerans testi yapılan ve prediyabet tanısı konulan 41 hasta ve 43 sağlıklı kontrol dahil edildi. 3DE kullanarak LA’nın hacim indekslerini ve mekanik fonksiyonlarını değerlendirdik. Plazma NT-proANP, ELISA yöntemiyle ölçüldü.
BULGULAR: Medyan NT-pro-ANP seviyeleri, prediyabet grubunda kontrol grubuna kıyasla daha düşüktü (1.5 vs 0.7 nmol/L, p<0.001). SA rezervuarını ve pompasını fonksiyonlarını yansıtan SA volüm indeksi (SAVI), SA minimum ve maksimum hacim (sırasıyla; Vmin, Vmax), preatriyal kasılma hacmi (VpreA), aktif boşalma hacmi, toplam boşalma hacmi ve aktif boşalma fraksiyonu seviyeleri prediyabet grubunda da daha yüksek, SA pasif boşaltma fraksiyonu (PEF) seviyeleri daha düşüktü (p<0.05). NT-pro-ANP düzeyleri ile Vmax (r= 0.352, p=0.024), Vmin (r= 0.563, p<0.001), VpreA (r= 0.504, p<0.001) ve SAVI ( r= 0.338, p=0.031) düzeyleri arasında pozitif korelasyon saptandı, toplam boşalma fraksiyonu (r = -0.522, p<0.001) ve PEF (r= -0.349, p=0.025) arasında negatif korelasyon saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Prediyabetli hastalarda LA hacmi ve mekanik fonksiyonlar bozulur ve bu bozulma NT pro-ANP seviyeleri ile pozitif korelasyon gösterir. Mevcut bulgular, prediyabetli hastalarda kardiyak yapısal bozulma sürecinin henüz aşikar diyabet başlangıcından önce başladığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: glisemi, sol atriyum, N-terminal pro-atriyal natriüretik peptit, prediyabet, üç boyutlu ekokardiyografi

Ferhat Eyyupkoca, Şıho Hidayet, Fatma Özyalın, Adil Bayramoğlu, Mehmet Sait Altıntaş, Julide Yağmur. Evaluation of left atrial volume and functions by 3D echocardiography in patients with prediabetes and investigation of its correlation with NT-pro ANP levels. Northwest Med J. 2022; 2(1): 40-50

Corresponding Author: Ferhat Eyyupkoca, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale