ISSN: 2979-9538
Volume : 2 Issue : 2 Year : 2023
IndexingQuick Search
Northwestern Medical Journal
Can we trust the blood gas point of care analyzer? The compatibility of the point-of-care blood analyzer and biochemistry auto-analyzer [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2022; 2(2): 103-111 | DOI: 10.54307/NWMJ.2022.36744

Can we trust the blood gas point of care analyzer? The compatibility of the point-of-care blood analyzer and biochemistry auto-analyzer

Nergiz Zorbozan1, Elif Fırat2
1Kemalpaşa State Hospital, Department of Medical Biochemistry, İzmir, Turkey
2Viranşehir State Hospital, Department of Medical Biochemistry, Şanlıurfa, Turkey

INTRODUCTION: The aim is to evaluate the compatibility of sodium, potassium, and glucose measurement procedures of point-of-care (POC) blood analyzer and biochemistry auto-analyzer.
METHODS: Sodium, potassium, and glucose test results performed in our laboratory between 01-30 March 2021 were obtained retrospectively. Sodium, potassium and glucose tests were analyzed simultaneously (within half an hour) in the auto-analyzer, and the POC blood analyzer was included in this study. The compatibility between the POC blood analyzer and auto-analyzer results was evaluated by Passing-Bablok regression analysis and Bland-Altman plots.
RESULTS: Passing-Bablok regression were y=-33.25+1.25x, y=0.35+1x, and y=-4,182+1.045x for sodium, potassium and glucose, respectively. There was no significant deviation from linearity for sodium, potassium, and glucose (p=0.50, p=0.68, and p=0.48 respectively). The mean absolute difference were -1 mmol/L (95% CI=-7 to 5), -0.42 mmol/L (95% CI=-1.38 to 0.54), and -3.5 mg/dL (95% CI=-35.4 to 28.3) for sodium, potassium and glucose, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Sodium, potassium, and glucose measurement method procedures measured in the POC blood analyzer and auto-analyzers are compatible. Random distribution of differences between values measured by both methods around zero (not showing a systematic distribution) showed a good fit between the methods. The calculated bias values do not exceed limits determined by Clinical Laboratory Improvement Amendment (CLIA). According to the data we have obtained, reporting that the results obtained with the POC blood analyzer are compatible with the test results of the automated analyzer and sharing these results with clinicians will contribute to the effective use of the test results obtained with the POC blood analyzer for patients.

Keywords: Abbott i-Stat1, measurement procedure comparison, point of care analyzer, Siemens Advia 1800

Kan gazı hasta başı analizörüne güvenebilir miyiz? POC analizörü ve biyokimya otoanalizörünün uyumluluğu

Nergiz Zorbozan1, Elif Fırat2
1Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Viranşehir Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, bakım noktası (POC) kan analizörü ile biyokimya otoanalizörünün sodyum, potasyum ve glikoz ölçüm prosedürlerinin uyumluluğunu değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Laboratuvarımızda 01-30 Mart 2021 tarihleri arasında çalışılan sodyum, potasyum ve glukoz test sonuçları geriye dönük olarak elde edildi. Otoanalizör ve POC analizöründe eş zamanlı olarak (yarım saat içinde) analiz edilmiş sodyum, potasyum ve glukoz test sonuçları çalışmaya dahil edildi. POC analizörü ile otoanalizör sonuçları arasındaki uyum Passing-Bablok regresyon analizi ve Bland-Altman grafikleri ile değerlendirildi.
BULGULAR: Passing-Bablok regresyon denklemi sodyum, potasyum ve glukoz için sırasıyla y=-33,25+1,25x, y=0,35+1x ve y=-4,182+1,045x idi. Sodyum, potasyum ve glukoz için doğrusallıktan anlamlı bir sapma yoktu (sırasıyla p=0.50, p=0.68 ve p=0.48). Ortalama mutlak fark sodyum, potasyum ve glukoz için sırası ile, -1 mmol/L (%95 CI=-7 ila 5), -0,42 mmol/L (%95 CI=-1,38 ila 0,54) ve -3,5 mg/dL (%95 CI=-35,4 ila 28,3) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: POC analizörü ve otoanalizör sodyum, potasyum ve glikoz ölçüm prosedürleri birbiriyle uyumludur. Her iki yöntemle ölçülen değerler arasındaki farkların sıfır civarında rastgele dağılımı (sistematik bir dağılım göstermemektedir), yöntemler arasında iyi bir uyum olduğunu göstermiştir. Hesaplanan sapma değerleri, CLIA tarafından belirlenen sınırları aşmamaktadır. Elde ettiğimiz verilere göre, POC analizörleri ile elde edilen sonuçların otoanalizör test sonuçları ile uyumlu olduğunun raporlanması ve elde edilen verilerin klinisyenler ile paylaşılması, POC analizörü ile elde edilen test sonuçlarının hastalar için etkin bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Abbott i-Stat1, Hasta başı cihazı, ölçüm prosedürü karşılaştırması, Siemens Advia 1800

Nergiz Zorbozan, Elif Fırat. Can we trust the blood gas point of care analyzer? The compatibility of the point-of-care blood analyzer and biochemistry auto-analyzer. Northwest Med J. 2022; 2(2): 103-111

Corresponding Author: Nergiz Zorbozan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale