ISSN: 2979-9538
Volume : 2 Issue : 3 Year : 2023
IndexingQuick Search
Northwestern Medical Journal
Investigation of adult patients with tonsillectomy in terms of complication development, comorbidity ratios and seasonal distribution [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2022; 2(3): 133-137 | DOI: 10.54307/NWMJ.2022.36844

Investigation of adult patients with tonsillectomy in terms of complication development, comorbidity ratios and seasonal distribution

Tuğberk Sebit, Akif Güneş, Elif Karalı, İsa Akın
Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology - Head & Neck Surgery, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the postoperative bleeding status of the patients who underwent tonsillectomy over 18 years old. It evaluated the reasons for tonsillectomy, additional diseases, and the season in which tonsillectomy was performed.
METHODS: One hundred and fifty patients aged 18 years and over who underwent tonsillectomy in the ear, nose, and throat clinic of a tertiary hospital were included in our study. The age, gender, additional disease, post-tonsillectomy haemorrhage (Post-TH), and the season in which tonsillectomy was performed were examined.
RESULTS: A total of 150 patients, 50 females (33.3%) and 100 males (66.7%), were included in our study. The mean age of the patients was 32,49±12,20 years. Bleeding was observed in the postoperative period in 12 patients (8%), except for the first 24 hours postoperatively. It was determined that the most frequent complaint of bleeding in the postoperative period was on the 4th day. It was observed that 15 (10%) patients had an additional disease. A total of 35 (23.3%) patients underwent tonsillectomy due to Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) and 115 (76.7%) patients for recurrent tonsillitis. Tonsillectomy was performed in the spring season for 31 patients (20.7%), winter for 40 patients (26.7%), autumn for 39 patients (26%), and summer for 40 patients (26.7%). No statistical difference between seasonal differences and the tonsillectomies performed was found (p> 0.05). There was no statistical difference between tonsillectomy and the presence or absence of additional diseases (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We concluded that the presence of comorbidity and seasonal differences did not affect Post-TH in adult tonsillectomy patients.

Keywords: Comorbidity, postoperative bleeding, seasons, tonsillectomy

Erişkin tonsillektomi yapılan hastaların komplikasyon gelişimi, komorbidite oranları ve mevsimsel dağılım yönünden incelenmesi

Tuğberk Sebit, Akif Güneş, Elif Karalı, İsa Akın
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmamızda 18 yaş ve üzeri tonsillektomi yapılan hastaların postoperatif kanama durumları, tonsillektomi nedenleri, ek hastalıkların varlığı ve hangi mevsimde tonsillektominin yapıldığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üçüncü basamak bir hastanenin kulak burun boğaz kliniğinde 18 yaş ve üzeri tonsillektomi yapılmış 150 hasta çalışmamıza dahil edildi. Çalışmamıza katılan hastaların, yaş, cinsiyet, ek hastalığının olup olmaması, operasyondan sonra kanama olup olmaması, tonsillektominin yapıldığı mevsim incelendi.
BULGULAR: Çalışmamıza 50 kadın (%33,3) ve 100 erkek (%66,7) olmak üzere toplam 150 hasta dahil edildi. Çalışmamıza dahil edilen hastaların yaş ortalaması 32,49±12,20 yıl (min: 18-max: 75) olarak tespit edildi. postoperatif ilk 24 saat haricinde 12 hastada (%8) postoperatif dönemde kanama izlendi. Postoperatif dönemde kanama şikâyeti ortalama 4. günde olduğu belirlendi. Toplam 15 (%10) hastanın herhangi bir ek hastalığının olduğu gözlendi. Toplam 35 (%23,3) hastaya tıkayıcı uyku apne sendromu (OSAS) nedeniyle, 115 (%76,7) hastaya ise rekürren tonsillit nedeni ile tonsillektomi uygulandı. Otuz bir hastaya ilkbahar mevsiminde (%20,7), 40 hastaya kış mevsiminde (%26,7), 39 hastaya sonbaharda (%26) ve 40 hastaya ise yaz mevsiminde (%26,7) tonsillektomi uygulandı. Tonsillektomi nedeni ile operasyon mevsimi arasında istatistiksel farklılık izlenmedi (p>0.05). Tonsillektomi nedeni ile ek hastalığın olup olmaması arasında istatistiksel farklılık izlenmedi (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Erişkin, tonsillektomi yapılan hastalarda ek hastalık varlığının ve mevsimsel farklılıkların postoperatif kanama üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna vardık. Tonsillektomi yapılan erişkin hastalarda postoperatif kanama ile operasyonun yapıldığı mevsim ve kanama bozukluğuna yol açacak hastalıkların haricinde diğer ek hastalıklar açısından anlamlı bir ilişki tespit edemedik.

Anahtar Kelimeler: Ek hastalık, mevsimler, postoperatif kanama, tonsillektomi

Tuğberk Sebit, Akif Güneş, Elif Karalı, İsa Akın. Investigation of adult patients with tonsillectomy in terms of complication development, comorbidity ratios and seasonal distribution. Northwest Med J. 2022; 2(3): 133-137

Corresponding Author: Akif Güneş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale