ISSN: 2757-7724
Volume : 2 Issue : 2 Year : 2022
Indexing

Quick Search




Northwestern Medical Journal
How effective is the obesity treatment on improving oxidative stress? Is there any difference between drugs? [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2022; 2(2): 75-83 | DOI: 10.54307/NWMJ.2022.36855

How effective is the obesity treatment on improving oxidative stress? Is there any difference between drugs?

Lezan Keskin1, İbrahim Şahin2, Dilek Gogas Yavuz3, Meral Yüksel4, Mehmet Çağatay Taşkapan5
1Turgut Özal University, Malatya Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology and Metabolic Diseases, Malatya, Turkey
2İnönü University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology and Metabolic Diseases, Malatya, Turkey
3Marmara University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology and Metabolic Diseases, İstanbul, Turkey
4Marmara University, Faculty of Medicine, Department of Vocational School of Health Services, İstanbul, Turkey
5İnönü University, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Malatya, Turkey

INTRODUCTION: Obesity shortens the life period and decreases its quality, causing several complications. Recently, oxidative stress produced by lipid peroxydation is considered a cardiovascular risk factor. In this study, we aimed to investigate the relationship between weight loss with lipid profile, insulin resistance, and lipid peroxidation products malondialdehyde (MDA, oxidant) and paraoxonase-1 (PON1, antioxidant) levels which is protective in atherosclerosis, and to evaluate alteration on oxidative stress.
METHODS: Patients diagnosed as obese at the Endocrinology and Metabolic Diseases Outpatient Clinics of Inonu University Faculty of Medicine between December 2005 and February 2008 were studied. 103 patients were included in the study. Study population was divided into two treatment groups. In the first group, 120 mg of orlistat, three times daily, and in the second group, sibutramine 15 mg per day were given in addition to appropriate diet therapy. The patients were evaluated at the end of three months treatment period.
RESULTS: Dramatic changes in body weight, Body Mass Index (BMI), and waist and hip circumference were observed during the three-month evaluation in patients receiving orlistat or sibutramine. Additionally, significant improvements were measured in systolic-diastolic blood pressure levels, lipid levels, and insulin resistance. The decrease in the MDA level and the increase in the PON level were similar and significant in both patient groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The treatment of obesity, aimed at reducing body weight, acts to reduce oxidative stress by increasing paraoxonase-1 activity (antioxidant) and reducing the amount of the peroxidation product malondialdehyde (oxidant), regardless of the type of medication administered.

Keywords: Malondialdehyde, obesity, orlistat, paraoxonase, sibutramine

Obezite tedavisi oksidatif stresi düzeltmede ne kadar etkili? İlaçlar arasında fark var mı?

Lezan Keskin1, İbrahim Şahin2, Dilek Gogas Yavuz3, Meral Yüksel4, Mehmet Çağatay Taşkapan5
1Turgut Özal Üniversitesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Bilim Dalı, Malatya, Türkiye
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Obezite; neden olduğu pek çok komplikasyon nedeniyle hem yaşam süresini kısaltır hem de kalitesini azaltır. Mortaliteyi artıran en önemli komplikasyonlar kardiyovasküler sistem ile ilgili olanlardır. Son zamanlarda lipid peroksidasyonu sonucu oluşan oksidatif stres kardiyo-vasküler bir risk olarak kabul edilmektedir. Çalışmamızda kilo kaybı ile lipid profili, insülin direnci, peroksidasyon ürünü malondialdehit (MDA-oksidan) ve aterosklerozda koruyucu rol üstlendiği bildirilen Paraoksonaz-1 (PON1-antioksidan) düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı ve böylece oksidatif stresteki değişimi belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2005 yılı Aralık ayı ile 2008 Şubat ayı arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Polikliniğine obezite nedeniyle başvuran hastalar çalışma için ön değerlendirmeye alındı. Çalışmaya toplam 103 hasta alındı. Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri anormal olan hastalar çalışmaya alınmadı. Hastalar uygun diyetle beraber iki gruba ayrıldı. Orlistat 3x120 mg ve sibutramin 1x15 mg verildi. Üçüncü ay kontrolleri değerlendirildi.
BULGULAR: Orlistat ve sibutramin ilaç tedavisi alan hastaların başlangıç ve 3. ay kontrollerindeki kilo, beden kitle indeksi, bel, kalça çevresi değerlerinde anlamlı değişiklikler tespit edildi. İlave olarak sistolik-diastolik basınç, lipid düzeyleri, insülin direnci üzerindeki anlamlı düzelmeler tespit edildi. Oksidan (MDA) düzeyinde azalma ve antioksidan (PON) düzeylerinde artış her iki ilaçta da benzer ve anlamlı idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Antiobezite tedavisi ile sağlanan kilo kaybı; kullanılan ilaçlardan bağımsız olarak peroksidasyon ürünü malondialdehit (oksidan) düzeylerini azaltıp paraoksonaz-1 (antioksidan) düzeylerini artırarak oksidatif stresi azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Malondialdehid, obezite, orlistat, paraoksonaz, sibutramine

Lezan Keskin, İbrahim Şahin, Dilek Gogas Yavuz, Meral Yüksel, Mehmet Çağatay Taşkapan. How effective is the obesity treatment on improving oxidative stress? Is there any difference between drugs?. Northwest Med J. 2022; 2(2): 75-83

Corresponding Author: Lezan Keskin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale