ISSN: 2979-9538
Volume : 3 Issue : 1 Year : 2023
IndexingQuick Search
Northwestern Medical Journal
The effects of intravenous paracetamol use on blood parameters in the treatment of patent ductus arteriosus [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2023; 3(1): 9-15 | DOI: 10.54307/NWMJ.2023.55265

The effects of intravenous paracetamol use on blood parameters in the treatment of patent ductus arteriosus

Gökçe Kaya Dinçel1, Mustafa Dilek2, Mervan Bekdaş1, Selim Sancak3, Nimet Kabakuş4
1Abant Izzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Bolu, Türkiye
2Abant Izzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Neonatalogy, Bolu, Türkiye
3Zeynep Kamil Maternity and Pediatrics Training and Research Hospital, Department of Neonatalogy, İstanbul, Türkiye
4Abant Izzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Neurology, Bolu, Türkiye

INTRODUCTION: Patent ductus arteriosus (PDA), a cause of significant hemodynamic imbalance in newborn babies, can be treated using pharmacological or surgical methods. The purpose of this study was to compare intravenous (IV) paracetamol in newborns with hemodynamically significant PDA, with indomethacin and ibuprofen in terms of changes caused in blood parameters.
METHODS: Intravenous paracetamol was used for 3-6 days at 4x15 mg/kg/dose in cases diagnosed with PDA and admitted for follow-up between November 2014 and December 2015, and unable to receive oral medication or with contraindications for indomethacin-ibuprofen use. These cases were investigated retrospectively in terms of changes in pre and post-treatment AST (aspartate aminotransferase), ALT (alanine aminotransferase), urea, creatinine, platelet, and neutrophil values.
RESULTS: Intravenous paracetamol was administered to 10 cases of PDA, diagnosed between November 2014 and December 2015. Prior to paracetamol therapy, an increase in urea values was present in one case, increased AST in two, and decreased platelet values in two. Post-treatment values returned to normal ranges in all cases, and hemodynamic improvement was observed after the closure of the ductus arteriosus.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our analysis of its effect on PDA closure and its potential side-effect profile in patient blood parameters compared to other known therapeutic agents indicates that intravenous paracetamol, which is easily available and accessible in Turkey, may be an important option for the treatment of PDA.

Keywords: Patent ductus arteriosus, paracetamol, blood parameter, preterm, treatment

Patent duktus arteriozus tedavisinde intravenöz parasetamol kullanımının kan parametrelerine etkileri

Gökçe Kaya Dinçel1, Mustafa Dilek2, Mervan Bekdaş1, Selim Sancak3, Nimet Kabakuş4
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı, Bolu, Türkiye
3Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
4Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı, Bolu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yenidoğan bebeklerde önemli derecede hemodinamik dengesizliğe yol açan patent duktus arteriyozus (PDA) farmakolojik veya cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Bu çalışmadaki amaç hemodinamik olarak önemli PDA saptanan yenidoğan bebeklerde intravenöz parasetamolü, kan tablosunda oluşturduğu değişiklikler açısından indometazin ve ibuprofen ile kıyaslamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kasım 2014 ve Aralık 2015 tarihleri arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde PDA tanısı ile yatırılıp takip edilen ve oral alamayan veya indometazin-ibuprofen kullanımı için kontrendikasyonları bulunan vakalarda intravenöz parasetamol 4x15mg/kg/doz 3-6 gün arası kullanılmıştır. Bu vakalar, retrospektif olarak tedavi öncesi ve sonrası AST (Aspartat Aminotransferaz), ALT (Alanin aminotransferaz), üre, kreatinin, trombosit, nötrofil değerlerindeki değişiklikler açısından incelendi.
BULGULAR: Kasım 2014 ve Aralık 2015 tarihleri arasında toplam 10 PDA tanılı vakaya iv parasetamol tedavisi uygulanmıştır. Parasetamol tedavisi öncesi bu vakaların 1’inde üre değerinde artış, 2’sinde AST değerinde artış, 2’sinde de trombosit değerinde düşme varken tüm vakalarda tedavi sonrası değerler normal sınırlara ulaşmış, duktus arteriyozusun kapanması sonrası hemodinamik iyileşme görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PDA kapanmasına olan etkisi ve diğer bilinen tedavi ajanlarına göre hasta kan tablosunda oluşabilecek yan etki profili değerlendirildiğinde, ülkemizde kolay bulunan, ulaşılması mümkün intravenöz parasetamolün PDA tedavisinde önemli bir seçenek olabileceği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Patent duktus arteriozus, parasetamol, kan paramatreleri, preterm, tedavi

Gökçe Kaya Dinçel, Mustafa Dilek, Mervan Bekdaş, Selim Sancak, Nimet Kabakuş. The effects of intravenous paracetamol use on blood parameters in the treatment of patent ductus arteriosus. Northwest Med J. 2023; 3(1): 9-15

Corresponding Author: Gökçe Kaya Dinçel, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale