ISSN: 2979-9538
Volume : 2 Issue : 2 Year : 2023
IndexingQuick Search
Northwestern Medical Journal
The importance of vitamins in pediatric COVID-19 patients [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2022; 2(2): 123-128 | DOI: 10.54307/NWMJ.2022.58077

The importance of vitamins in pediatric COVID-19 patients

Meyri Arzu Yoldaş, Halil İbrahim Atasoy
Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to determine the effects of vitamin D (25-OH D), vitamin B12, and folic acid levels on the development and severity of the disease in pediatric COVID-19 patients.
METHODS: The files of 104 pediatric patients aged 0-17 years who applied to the pediatric service of our hospital with the suspicion of COVID-19 were reviewed retrospectively. Patients with positive PCR tests belong to the COVID-19 group (Group P), and patients with negative PCR tests were included in the control group (Group C). Patients diagnosed with COVID-19 were further divided into two groups: low vitamin D (Group I) and normal vitamin D (Group II).
RESULTS: The levels of vitamin D (25-OH D) and B12 were statistically significantly lower in the COVID-19 patient group (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We think that adequate vitamin B12 and vitamin D (25-OH) levels in children may be important in fighting against the COVID-19 infection.

Keywords: COVID-19, children, vitamin D, vitamin B12

Pediatrik COVID-19 hastalarında vitaminlerin önemi

Meyri Arzu Yoldaş, Halil İbrahim Atasoy
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, pediatrik COVID-19 hastalarında vitamin D (25-OH D), vitamin B12 ve B9 (folik asit) düzeylerinin hastalığın gelişimi ve ciddiyeti üzerindeki etkilerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz çocuk servisine COVID-19 şüphesiyle başvuran 0-17 yaş arası toplam 104 çocuk hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. PCR testi pozitif olan hastalar COVID-19 grubuna (Grup P); PCR testi negatif olan hastalar kontrol grubuna dahil edildi (Grup C). COVID-19 tanısı konan hastalar ayrıca düşük D vitamini (Grup I) ve normal D vitamini (Grup II) olarak iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: Vitamin D (25-OH D) ve B12 düzeyleri COVID-19 hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olarak saptandı (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuklarda yeterli B12 vitamini ve D vitamini düzeylerinin COVID-19 enfeksiyonu ile mücadelede önemli olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, çocuklar, D vitamini, B12 vitamini

Meyri Arzu Yoldaş, Halil İbrahim Atasoy. The importance of vitamins in pediatric COVID-19 patients. Northwest Med J. 2022; 2(2): 123-128

Corresponding Author: Meyri Arzu Yoldaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale