ISSN: 2979-9538
Volume : Issue : Year : 2023
IndexingQuick Search
Northwestern Medical Journal
The Role of Cytokeratin 18 and Quantitative HBsAg Levels in Hepatitis B Infection [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2021; 1(3): 77-82 | DOI: 10.5222/NWMJ.2021.65265

The Role of Cytokeratin 18 and Quantitative HBsAg Levels in Hepatitis B Infection

Yıldız Ulu1, Bengü Tatar2, Şükran Köse2
1Kandıra State Hospital, Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Kocaeli, Turkey
2University Of Health Sciences, İzmir Tepecik Education And Research Hospital, Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Konak, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to investigate the use of serum quantitative hepatitis B surface antigen (qHBsAg) and cytokeratin 18 (CK18) levels as noninvasive markers to differentiate inactive HBsAg carriers from hepatitis B e-antigen (HBeAg) negative chronic hepatitis B (CHB) patients.
METHODS: Sixty randomly selected treatment-naive patients with CHB and 25 healthy volunteers as control group were included in the study. Virological, serological and biochemical test results were assessed. Levels of M30 antigen which is the active form of CK18 were measured by M30-Apoptosense enzyme linked immunosorbent assays (ELISA). Liver biopsy specimens were assessed according to the modified Ishak scoring.
RESULTS: Forty-eight (56.5%) participants were female. There was no significant difference between three groups in terms of age, gender, alkaline phosphatase (ALP), gamma-glutamyl transferase (GGT), total bilirubin (T.Bil), direct bilirubin (D.Bil), prothrombin time (PT), international normalized ratio (INR), alfa-fetoprotein (AFP) and CK18 values. HBVDNA and qHBsAg levels were found to be significantly lower in inactive carriers compared with HbeAg-negative chronic HBV patients. The diagnostic efficacy of CK18 in differentiating inactive carriers from HbeAg-negative CHB patients was not statistically significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, when used along with HBVDNA, qHBsAg may be an important parameter to differentiate inactive HBsAg carriers from HbeAg-negative chronic HBV patients. However, as one of the parameters targeted in this study, serum CK18 levels can not be used as a noninvasive marker.

Keywords: Cytokeratin 18, hepatitis B, non-invasive markers

Hepatit B Enfeksiyonunda Sitokeratin 18 ve Kantitatif HBsAg’nin Rolü

Yıldız Ulu1, Bengü Tatar2, Şükran Köse2
1Kandıra Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Kocaeli, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İnaktif hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) taşıyıcılarını hepatit B e antijen (HBeAg) negatif kronik hepatit B (KHB) hastalarından ayırmak için serum kantitatif HBsAg (qHBsAg) ve sitokeratin 18 (CK18) düzeylerinin invaziv olmayan belirteçler olarak kullanımını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: KHB ile takip edilen tedavi almamış 84 hastadan rastgele seçilen 60 hasta ve kontrol grubu olarak çalışmaya katılmayı kabul eden 25 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Virolojik, serolojik ve biyokimyasal test sonuçları değerlendirildi. CK18’in aktif formu olan M30 antijen seviyeleri enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) testi ile ölçüldü. Karaciğer biyopsi örnekleri, modifiye Ishak skorlamasına göre değerlendirildi.
BULGULAR: Katılımcıların 48’i (% 56,5) kadındı. Üç grup arasında yaş, cinsiyet dağılımı, alkalen fosfataz (ALP), gama glutamil transferaz (GGT), direkt bilirubin, protrombin zamanı (PZ), uluslararası standardize oran (INR), alfa fetoprotein (AFP) ve CK18 değerleri açısından anlamlı fark yoktu. İnaktif taşıyıcılarda HBV DNA ve qHBsAg seviyelerinin HBeAg negatif kronik HBV hastalarına göre anlamlı derecede düşük olduğu bulunmuştur. İnaktif taşıyıcıları ve HBeAg negatif KHB hastalarını ayırt etmede CK18’in tanısal etkinliği istatistiksel olarak anlamlı değildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, qHBsAg, HBV DNA ile birlikte kullanıldığında, inaktif HBsAg taşıyıcılarını HBeAg negatif kronik HBV hastalarından ayırt etmek için önemli bir parametre olabilir. Bu çalışmada hedeflenen parametrelerden biri olan serum CK18 ise invaziv olmayan bir belirteç olarak saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Sitokeratin, hepatit B, invaziv olmayan belirteçler

Yıldız Ulu, Bengü Tatar, Şükran Köse. The Role of Cytokeratin 18 and Quantitative HBsAg Levels in Hepatitis B Infection. Northwest Med J. 2021; 1(3): 77-82

Corresponding Author: Bengü Tatar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale