ISSN: 2757-7724
Volume : 2 Issue : 2 Year : 2022
Indexing

Quick Search
Northwestern Medical Journal
The effect of Anatolian syrup on experimentally induced acetaminophen and lipopolysaccharide associated acute kidney injury [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2022; 2(2): 112-122 | DOI: 10.54307/NWMJ.2022.65365

The effect of Anatolian syrup on experimentally induced acetaminophen and lipopolysaccharide associated acute kidney injury

Selma Erdoğan Düzcü1, Ayhan Çetinkaya2, Muhammet Efe3, Seyit Ali Kayış4, Mervan Bekdaş5, Meyri Arzu Yoldaş5, Ömer Faruk Tırınk5, Hüseyin Kocabey5
1Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Bolu, Turkey
2Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Bolu, Turkey
3Esenler Municipality, Department of Health Affairs, İstanbul, Turkey
4Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics, Bolu, Turkey
5Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: Acute kidney injury develops as a result of various etiologies and pathological mechanisms, with a high mortality rate. This study aimed to investigate the efficacy of Anatolian syrup on histopathological variables in experimentally induced acetaminophen and lipopolysaccharide associated acute kidney injury.
METHODS: In this study, 5 groups were formed using 40 male Wistar albino rats (200-220g, 2-4 months old), as follows: Sham, acetaminophen (1 g/kg intraperitoneal (ip)), 3) lipopolysaccharide (5 mg/kg ip), acetaminophen (1 g/kg ip) + Anatolian syrup (15 days orally), and lipopolysaccharide (5 mg/kg ip) + Anatolian syrup (15 days orally).Tubular atrophy, tubular dilatation, cytoplasmic vacuolization in tubular epithelial cells, tubular epithelial cell necrosis, interstitial inflammation, congestion, hemorrhage, glomerular damage and loss of brushy border were evaluated histopathologically semiquantitatively using scoring from 0 to 5.
RESULTS: In histopathological variables, tubular atrophy, tubular dilatation, cytoplasmic vacuolization, necrosis, congestion, hemorrhage, glomerular damage, and loss of brushy border were significantly reduced in the acetaminophen + Anatolian syrup group compared to the acetaminophen group and in the lipopolysaccharide + Anatolian syrup group compared to the lipopolysaccharide group (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Anatolian syrup was shown to protect histopathological variables in kidney damage caused by acetaminophen and lipopolysaccharide.

Keywords: Acute kidney injury, Anatolian syrup, acetaminophen, lipopolysaccharide, histopathology, herbal therapy

Anadolu şurubunun ratlarda deneysel olarak oluşturulan asetoaminofen ve lipopolisakkarit ilişkili akut böbrek hasarı üzerine etkisi

Selma Erdoğan Düzcü1, Ayhan Çetinkaya2, Muhammet Efe3, Seyit Ali Kayış4, Mervan Bekdaş5, Meyri Arzu Yoldaş5, Ömer Faruk Tırınk5, Hüseyin Kocabey5
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
3Esenler Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye
4Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
5Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut böbrek hasarı yüksek ölüm oranına sahip olup farklı etiyoloji ve patolojik mekanizmalar sonucunda gelişmektedir. Bu çalışmada Anadolu şurubu’nun deneysel olarak oluşturulan parasetamol ve lipopolisakkarit ilişkili akut böbrek hasarında histopatolojik parametreler üzerindeki etkinliğini araştırmak amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 40 adet Wistar albino cinsi 2-4 aylık 200-220 gr erkek sıçanlar kullanılarak Sham, asetoaminofen (1 g/kg ip), lipopolisakkarit (5 mg/kg ip), asetoaminofen (1 g/kg ip) +Anadolu şurubu (15 gün oral) ve lipopolisakkarit (5 mg/kg ip) + Anadolu şurubu (15 gün oral) olmak üzere 5 grup oluşturulmuştur. Tubuler atrofi, tubuler dilatasyon, tubul epitel hücrelerinde sitoplazmik vakuolizasyon, tubul epitel hücre nekrozu, interstisyel inflamasyon, konjesyon, hemoraji, glomerüler hasar ve fırçamsı kenar kaybı semikantitatif olarak 0’dan 5’e kadar skorlama ile histopatolojik değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Histopatolojik parametrelerde tubuler atrofi, tubuler dilatasyon, sitoplazmik vakuolizasyon, nekroz, konjesyon, hemoraji, glomerüler hasar, fırçamsı kenar kaybı açısından asetoaminofen + Anadolu şurubu grubunda asetoaminofen grubuna göre ve lipopolisakkarit + Anadolu şurubu grubunda lipopolisakkarit grubuna göre anlamlı derecede azalma izlenmiştir (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Asetoaminofen ve lipopolisakkarit ilişkili böbrek hasarında Anadolu şurubu’nun histopatolojik parametreler üzerinde koruyucu etkisi olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, Anadolu şurubu, asetoaminofen, lipopolisakkkarit, histopatoloji, bitkisel tedavi

Selma Erdoğan Düzcü, Ayhan Çetinkaya, Muhammet Efe, Seyit Ali Kayış, Mervan Bekdaş, Meyri Arzu Yoldaş, Ömer Faruk Tırınk, Hüseyin Kocabey. The effect of Anatolian syrup on experimentally induced acetaminophen and lipopolysaccharide associated acute kidney injury. Northwest Med J. 2022; 2(2): 112-122

Corresponding Author: Selma Erdoğan Düzcü, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale