ISSN: 2979-9538
Volume : 3 Issue : 1 Year : 2023
IndexingQuick Search
Northwestern Medical Journal
Evaluation of hospital acquired infections in intensive care unit [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2023; 3(1): 16-22 | DOI: 10.54307/NWMJ.2023.72692

Evaluation of hospital acquired infections in intensive care unit

Mustafa Deniz1, Mehmet Balcı2, Beyhan Öztürk3, Fatma İmka Şafak3
1İzzet Baysal State Hospital, Intensive Care Unit, Bolu, Türkiye
2İzzet Baysal State Hospital, Department of Infectious Diseases, Bolu, Türkiye
3İzzet Baysal State Hospital, Infection Control Committee, Bolu, Türkiye

INTRODUCTION: Hospital acquired infections are a serious problem in inpatients in terms of mortality and cost. The aim of this study is to present hospital acquired infections and risk factors, causative pathogens, antibiotic resistance status, and mortality relationship in a public hospital intensive care unit (ICU) over the scope of 5-years.
METHODS: Hospital acquired infections developed between January 2016 and December 2020 in Bolu İzzet Baysal State Hospital Adult ICUs were investigated retrospectively. Samples taken from areas such as central venous catheter, deep tracheal aspirate, urinary catheter and wound area were studied. Hospital acquired infections was diagnosed based on Centers for Disease and Control (CDC) criteria.
RESULTS: A total of 3587 patients were admitted to the ICUs between January 2016 and December 2020, and 309 (8.6%) patients were diagnosed with hospital acquired infections. When considered as comorbidity, neurological disorders were the most common, while sepsis was the most common hospitalization diagnosis in patients with hospital infection. The most common hospital acquired infections was ventilator associated pneumonia (VAP) with 38.8% (n=120) of the patients. Examining the culture isolate results, the most isolated agent as hospital acquired infections was Acinetobacter spp. (32.6%, n=101). Acinetobacter spp. and Klebsiella spp. It was resistant to all antibiotics with 4.9%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hospital acquired infections rates may vary in intensive care units due to reasons such as awareness, physical conditions, education of working personnel, etc. Knowing the risk factors well, early culture isolate monitoring in suspected cases and selecting the appropriate antibiotic are effective in patient treatment and may reduce mortality.

Keywords: Acinetobacter spp, hospital acquired infections, intensive care unit, multi drug resistance, ventilator-associated pneumonia

Yoğun bakımda gelişen hastane enfeksiyonlarının incelenmesi

Mustafa Deniz1, Mehmet Balcı2, Beyhan Öztürk3, Fatma İmka Şafak3
1İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Bolu, Türkiye
2İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Bolu, Türkiye
3İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Bolu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hastane enfeksiyonları yatan hastalarda mortalite ve maliyet açısından ciddi bir sorundur. Bu çalışmamızın amacı, bir devlet hastanesi yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) 5 yıllık hastane enfeksiyonları ve risk faktörlerini, etken patojenleri, antibiyotik direnç durumlarını ve mortalite ilişkisini sunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Yetişkin YBÜ’lerinde Ocak 2016 ile Aralık 2020 arasında gelişen Hastane enfeksiyonları retrospektif olarak araştırıldı. Santral venöz kateter, derin trakeal aspirat, üriner kateter ve yara yeri gibi alanlardan alınan örnekler çalışıldı. Centers for Disease and Control-CDC kriterleri esas alınarak hastane enfeksiyonu tanısı konuldu.
BULGULAR: Ocak 2016 ile Aralık 2020 yılları arasında YBÜ’lerine toplam 3587 hasta yatmış olup, 309 (8,6 %) hastaya hastane enfeksiyonu tanısı konuldu. Komorbidite olarak bakıldığında en sık nörolojik bozukluklar görülürken, hastane enfeksiyonu gelişen hastalardaki en sık yatış tanısı sepsisti. Hastaların 38,8%’inde (n=120) Ventilator Associated Pneumonia(VAP) ile en sık hastane enfeksiyonu idi. Kültür izolat sonuçlarına bakıldığında, hastane enfeksiyonu olarak en sık izole edilen ajan Acinetobacter spp. (32,6%, n=101)’dı. Acinetobacter spp. ve Klebsiella spp. 4.9% ile tüm antibiyotiklere dirençliydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yoğun bakımlarda farkındalık, fiziki şartlar, çalışan personelin eğitimi durumu vb. sebeplerden dolayı hastane enfeksiyonu oranları farklı çıkabilmektedir. Risk faktörlerinin iyi bilinmesi, şüphelenildiği durumlarda erken kültür izolat takibi ve uygun antibiyotik seçimi hastaların tedavisinde etkili olup, mortalitenin azalmasında etkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hastane enfeksiyonu, Yoğun bakım ünitesi, çoklu ilaç direnci, Acinetobacter spp, ventilatör ilişkili pnömoni

Mustafa Deniz, Mehmet Balcı, Beyhan Öztürk, Fatma İmka Şafak. Evaluation of hospital acquired infections in intensive care unit. Northwest Med J. 2023; 3(1): 16-22

Corresponding Author: Mustafa Deniz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale