ISSN: 2979-9538
Volume : 2 Issue : 3 Year : 2023
IndexingQuick Search
Northwestern Medical Journal
Ozone or hyaluronic acid in the intra-articular treatment of knee osteoarthritis? [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2022; 2(3): 155-162 | DOI: 10.54307/NWMJ.2022.81300

Ozone or hyaluronic acid in the intra-articular treatment of knee osteoarthritis?

Merve Damla Korkmaz, Ahmet Kıvanç Menekşeoğlu
Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Both intra-articular ozone and hyaluronic acid injections are commonly used for treatment of knee osteoarthritis (KOA). It was aimed to evaluate and compare the effectiveness of intra-articular ozone and hyaluronic acid (HA) injections on pain and functional limitations of participants with KOA.
METHODS: One hundred and eight consecutive patients (eighty-four women, twenty-four men) aged 40-75 years visited to outpatient clinic with knee pain for longer than 3 months. HA injections were performed as a single dose, and ozone injections were administered once a week as three doses in total. The Visual Analog Scale (VAS) and the Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC) were performed before treatment, one and three months after treatment.
RESULTS: Seventy-six participants were included in the study. The randomization was done as Hyaluronic Acid (n=39) and Ozone (n=37) groups. No significant difference was found in terms of WOMAC-total, WOMAC-pain, and VAS (p>0.05) at all stages among groups. WOMAC-stiffness score was found significantly different between first month and third month follow-ups (p=0.011). Also, there was a significant change in WOMAC-function scores between before treatment and first month follow-ups (p=0.008), and before treatment and third month follow-ups (p=0.002) in inter-group analysis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Both ozone and HA injections were effective treatment methods for KOA. However, intraarticular HA injection had a longer-lasting effect on pain and function than ozone injection.

Keywords: Hyaluronic acid, injection, intraarticular, osteoarthritis, ozone therapy

Diz osteoartritinin eklem içi tedavisinde ozon mu hyaluronik asit mi?

Merve Damla Korkmaz, Ahmet Kıvanç Menekşeoğlu
Kanuni Sultan Sülleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Diz osteoartritinin (DOA) tedavisinde hem eklem içi ozon hem de hyaluronik asit enjeksiyonları yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, DOA’lı katılımcıların ağrı ve fonksiyonel kısıtlılıkları üzerine eklem içi ozon ve hyaluronik asit (HA) enjeksiyonlarının etkinliğinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üç aydan uzun süredir diz ağrısı şikayeti ile polikliniğe başvuran, yaşları 40-75 olan ardışık 108 hastanın (seksen dört kadın, yirmi dört erkek) 32’si dahil etme kriterlerine uymadığı için dışarda bırakılarak 76 hasta çalışmaya dahil edildi. HA enjeksiyonları tek doz, ozon enjeksiyonları ise haftada bir olmak üzere toplam üç doz olarak uygulandı. Katılımcılar, Vizüel Analog Skala (VAS) ve Western Ontario ve McMaster university Arthritis Indeksi (WOMAC) kullanılarak tedaviden önce, tedaviden bir ve üç ay sonra olmak üzere değerlendirildi.
BULGULAR: Yetmiş altı katılımcı çalışmaya dahil edildi. Katılımcılar, Hyaluronik Asit (n=39) ve Ozon (n=37) grupları olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar arasında tüm evrelerde WOMAC-toplam, WOMAC-ağrı ve VAS (p>0.05) skorları açısından anlamlı fark saptanmadı. WOMAC-sertlik skoru birinci ay ve üçüncü ay takipleri arasında anlamlı olarak farklı bulundu(p=0.011). Ayrıca gruplar arası analizde tedavi öncesi ve birinci ay takipleri (p=0,008) ve tedavi öncesi ve üçüncü ay takipleri (p=0,002) arasında WOMAC fonksiyon skorlarında anlamlı değişiklik saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hem ozon hem de HA enjeksiyonları DOA için etkili tedavi yöntemleridir. Ancak eklem içi HA enjeksiyonunun ağrı ve fonksiyon üzerine etkisi ozon enjeksiyonuna kıyasla daha uzun süreli olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, eklem içi, enjeksiyon, hyaluronik asit, osteoartrit, ozon tedavisi

Merve Damla Korkmaz, Ahmet Kıvanç Menekşeoğlu. Ozone or hyaluronic acid in the intra-articular treatment of knee osteoarthritis?. Northwest Med J. 2022; 2(3): 155-162

Corresponding Author: Merve Damla Korkmaz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale