ISSN: 2979-9538
Volume : 3 Issue : 2 Year : 2023
IndexingQuick Search
Northwestern Medical Journal
The relationship between body mass index and pronation response of the foot in healthy young individuals [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2023; 3(2): 81-87 | DOI: 10.54307/NWMJ.2023.84856

The relationship between body mass index and pronation response of the foot in healthy young individuals

Gamze Taşkın Şenol, İbrahim Kürtül, Abdullah Ray, Gülçin Ahmetoğlu
Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Bolu, Türkiye

INTRODUCTION: This study aims to evaluate the relationship between body mass index and navicular drop in healthy young individuals by considering gender differences. In addition, it is to support the literature for a better understanding of the effect of the foot on the balance mechanisms and to contribute to the development of new approaches in addition to the existing treatment approaches.
METHODS: A hundred medical school students between the ages of 18-25 were included in our study. The participants’ age, height, and weight information were recorded, and body mass index (BMI) was calculated. The navicular drop test was performed to measure the pronation response of the foot.
RESULTS: The mean±SD values of the determined parameters in men and women were as follows respectively: Age: 20 and 20; Height (cm): 179±12.7 and 163±0.05, Weight (kg): 78.8±5.3 and 54.5; BMI (kg/m2): 24.4±3.5 and 20.2, right navicular tubercle height in a sitting position (SNTR): 43.7±4.8 and 38.7±5.1; right navicular tubercle height in a standing position (StNTR): 36.4±4.2 and 24.9±4.8; the navicular drop rate of the right foot (NDRR): 7.2±4.2 and 7.2±5.3; left navicular tubercle height in a sitting position (SNTL): 37.2±3.5 and 32.3±5.3; left navicular tubercle height in a standing position (StNTL): 30±4.7 and 31.5±5.2; the navicular drop rate of the left foot (NDRL): 7.2±4.7 and 7.4±4.6.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of our study, it is seen that an insignificant change in the rate of navicular drop as the body mass index increases in men and women.

Keywords: Body mass index, foot, navicular, pronation response

Sağlıklı genç bireylerde vücut kitle indeksi ile ayağın pronasyon cevabı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Gamze Taşkın Şenol, İbrahim Kürtül, Abdullah Ray, Gülçin Ahmetoğlu
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, sağlıklı genç bireylerde vücut kitle indeksi ile navikular düşme miktarı arasındaki ilişkiyi cinsiyet farkı gözetilerek değerlendirmektir. Ayrıca ayağın denge mekanizmalarındaki etkisinin daha iyi anlaşılması için literatüre destek olmak ve mevcut tedavi yaklaşımlarına katkı sağlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 18-25 yaş arası 100 tıp fakültesi öğrencisi dahil edildi. Katılımcıların yaş, boy ve kilo bilgileri kaydedildi ve vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplandı. Ayağın pronasyon cevabını ölçmek için navikular düşme testi uygulandı.
BULGULAR: Belirlenen parametrelerin erkeklerde ve kadınlarda sırasıyla ortalama±ss değerleri; yaş; 20 ve 20, boy (cm); 179±12,7 ve 163±0,05, ağırlık (kg); 78,8±5,3 ve 54,5, VKİ (kg/m2) 24,4±3,5 ve 20,2, oturur pozisyonda sağ navikular tüberkül yüksekliği (ONTSa); 43,7±4,8 ve 38,7±5,1, ayakta sağ navikular tüberkül yüksekliği (ANTSa); 36,4±4,2 ve 24,9±4,8, sağ ayağın navikular düşme oranı (ANDSa); 7,2±4,2ve 7,2±5,3, oturur pozisyonda sol navikular tüberkül yüksekliği (ONTSo); 37,2±3,5 ve 32,3±5,3, ayakta sol navikular tüberkül yüksekliği (ANTSo); 30±4,7 ve 31,5±5,2, sol ayak navikular düşme oranı (ANDSo); 7,2±4,7 ve 7,4±4,6 olarak ölçülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız sonucunda kadın ve erkeklerde vücut kitle indeksi arttıkça naviküler düşme oranında anlamlı bir değişimin olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ayak, navikula, pronasyon yanıtı, vücut kitle indeksi

Gamze Taşkın Şenol, İbrahim Kürtül, Abdullah Ray, Gülçin Ahmetoğlu. The relationship between body mass index and pronation response of the foot in healthy young individuals. Northwest Med J. 2023; 3(2): 81-87

Corresponding Author: Gamze Taşkın Şenol, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale