ISSN: 2757-7724
Volume : 1 Issue : 3 Year : 2021
Indexing

Quick Search
Northwestern Medical Journal
The Comparison of Leptin, Proinflammatory Cytokines Levels and the Disease Activity Index Before and After Anti-TNF Treatment in Ankylosing Spondylitis [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2021; 1(3): 83-89 | DOI: 10.5222/NWMJ.2021.98608

The Comparison of Leptin, Proinflammatory Cytokines Levels and the Disease Activity Index Before and After Anti-TNF Treatment in Ankylosing Spondylitis

Tuba Yüksel Aydıner1, Mehmet Kırnap2
1Ataturk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Ankara
2Department Of Physical Therapy And Rehabilitation, Erciyes University, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: Ankylosing spondylitis (AS) is the major member of the spondyloarthropathies (SpAs), a group of diseases that mainly affect the spine in association with the inflammation of enthuses. Leptin is mainly synthesized by adipose tissue and shows several biological activities such as energy expenditure, nutrition, immunity, and metabolism. Tumor necrosis factor-alpha (TNF- α) is a potential modulator of adipocytokines. The aim of this study was to evaluate the effect of anti-TNF medicine such as infliximab and etanercept on leptin plasma levels in patients with AS.
METHODS: Seventy patients with ankylosing spondylitis were included in the study. Fourteen patients received infliximab IV at a dose of 3mg/kg at weeks 0, 2, 6 and thereafter every 8 weeks. Sixteen patients received 25 mg etanercept subcutaneously twice weekly. Forty AS patients were included in the control group. Their body mass index (BMI) and acute phase reactants such as erythrocyte sedimentation rate (ESR) and C-reactive protein (CRP) levels, Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) and serum cytokine profiles, including TNF-α, interleukin 1 beta (IL-1β) and interleukin 6 (IL-6) were assessed. Serum levels of leptin and cytokines were measured using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) methods, before and after 3-months treatment with infliximab or etanercept.
RESULTS: When compared to inactive AS patients, the leptin levels were significantly higher in active AS patients (p<0.001). The IL-1β and TNF-α levels were increased after treatment with etanercept while serum IL-6 level was reduced. Etanercept treatment did not change serum levels of leptin (p>0.05). Serum TNF-α levels were increased after treatment with infliximab. Serum leptin levels were also increased after infliximab treatment (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Serum leptin levels did not change with etanercept treatment but increased after infliximab treatment and did not correlate with any disease activity parameters and proinflammatory cytokines.

Keywords: Ankylosing spondylitis, leptin, BASDAI, proinflammatory cytokine, anti TNF therapy

Ankilozan Spondilitte Anti TNF Tedavi Öncesi ve Sonrası Leptin ve Proinflamatuvar Sitokin Düzeyleri ile Hastalık Aktivite Göstergelerinin Karşılaştırılması

Tuba Yüksel Aydıner1, Mehmet Kırnap2
1Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: Ankilozan spondilit (AS); sakroiliit ve spondilitten dolayı inflamatuar sırt ve bel ağrısı ile karakterize kronik, inflamatuar romatizmal bir hastalıktır. Adipoz dokudan derive leptin açlığı, enerji tüketimini, insülin duyarlılığını, endotel fonksiyonunu, üremeyi ve immüniteyi kontrol eder ve otoimmün hastalıklarda da rol aldığı düşünülmektedir. Fakat AS’deki rolleri net değildir. Tümör nekroz faktör alfa (TNF-α) adipositokinlerin potansiyel düzenleyicisidir. Anti TNF ilaçlar olan infliksimab ve etanerceptin plazma leptin seviyelerine etkisi AS’li hastalarda şimdiye kadar değerlendirilmemiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ankilozan spondilit tanılı 70 hasta çalışmaya alındı. 14 hastaya infliksimab, 16 hastaya etanercept tedavisi verildi. İnfliksimab 3 mg/kg 0, 2. ve 6. haftada ve devamında her 8 haftada bir IV olarak uygulandı. Etanercept grubundaki hastalara 25 mg etanercept haftada iki kez subkutan uygulandı. 40 AS’li hasta da kontrol grubuna dahil edildi. Hastaların vücut kitle indeksleri (VKİ), eritrosit sedimentasyon hızı (ESR) ve C-reaktif protein (CRP) gibi akut faz reaktanları, Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAI), TNF-α, interlökin-1beta (IL-1β) ve interlökin (IL)-6’yı kapsayan serum sitokin profili değerlendirildi. Serum leptin düzeyleri ile serum sitokin profili ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) metodu ile 3 aylık infliksimab ve etanercept tedavisi öncesi ve sonrası ölçüldü.
BULGULAR: Leptin seviyeleri inaktif AS’li hastalarla kıyaslandığında aktif grupta anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0.001). Etanercept tedavisi sonrası IL-1β ve TNF-α seviyeleri artarken, IL-6 seviyesi azaldı (p<0.05). Infliksimab tedavisi sonrası TNF-α seviyeleri arttı (p<0.05). Etanercept tedavisi serum leptin seviyelerini değiştirmedi (p>0.05). Serum leptin seviyelerinde infliksimab tedavisi sonrası artış gözlendi (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Serum leptin seviyeleri etanercept ile değişmezken; infliksimab tedavisi sonrası artış gözlendi, fakat hastalık aktivite parametreleri ve proinflamatuvar sitokinlerle korele değildi.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, leptin, BASDAI, proinflamatuvar sitokin, anti TNF tedavi

Tuba Yüksel Aydıner, Mehmet Kırnap. The Comparison of Leptin, Proinflammatory Cytokines Levels and the Disease Activity Index Before and After Anti-TNF Treatment in Ankylosing Spondylitis. Northwest Med J. 2021; 1(3): 83-89

Corresponding Author: Tuba Yüksel Aydıner, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale